Odpowiedzi

2009-11-14T16:25:56+01:00
Pod koniec XVI wieku Anglia była państwem rządzonym silną ręką Elżbiety I, jednak nie można jej rządów określić mianem absolutnych, gdyż od dawna rozwijał się w Anglii parlamentaryzm. Po bezpotomnej śmierci Elżbiety władzę przejął Jakub I ze szkockiego rodu Stuartów. Próbował on centralizować władzę, prowadził jednocześnie na tyle sprawną politykę, że udało mu się uniknąć buntów i tarć wewnątrz państwa.

Następcą Jakuba został w 1625 roku Karol I, który starał się, podobnie jak jego ojciec, wprowadzić rządy absolutne. W 1629 roku zerwał on parlament i zaprzestał jego zwoływania. Dążenia króla do centralizacji władzy zbiegły się w czasie z problemami gospodarczymi, które eksplikować można wojną trzydziestoletnią oraz kiepską polityką władcy. Równocześnie pogłębiały się także podziały w społeczeństwie. W wyniku procesu grodzeń rozwinęły się miasta oraz powstała nowa szlachta – gentry, która zajmowała się sektorem hodowli owiec i czerpała z tego ogromne zyski. Mieszczanie i gentry były grupami bogatymi i działalność króla, który nieumiejętnie prowadził politykę gospodarczą, bardzo zniechęcała je do dworu. Rozdźwięk między starą szlachtą – nobility i arystokracją a gentry i mieszczaństwem pogłębiały różnice religijne. Ci pierwsi wyznawali anglikanizm, natomiast gentry i obywatele miast byli w większości purytanami, którzy cenili wolność gospodarczą i myśli kapitalistyczne.
- model prezydencki- USA- wyraźna rozdzielczość władzy ustawodawczej i wykonawczej. Szczególnie silna pozycja prezydenta, który jest równorzędnym z parlamentem przedstawicielem narodu (wyłaniany w powszechnych wyborach niezależnych od kongresu). Jest on głową państwa i szefem administracji. Odpowiada za politykę zagraniczną i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie może rozwiązać parlamentu. Zarówno on, jak i jego ministrowie nie są odpowiedzialni przed parlamentem, natomiast ponoszą odpowiedzialność prawną (np. prezydent USA jest stawiany w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów, a odpowiada przed Senatem- impeachment- przykładem takiej procedury jest sądzenie prezydenta Nixona w roku 70 w związku z aferą Wattergate). Odpowiedzialni przed prezydentem urzędnicy to Sekretarze Stanu. Powołuje ich prezydent, ale musi uzyskać zgodę senatu. Nie stanowią oni rządu, stanowią współpracowników prezydenta.
We Francji zaowocowało to dzięki Rewolucji Francuskiej, a w USA Deklaracji Niepodległości.
* wiek XIX- począwszy od liberałów nowe prądy reprezentujące burżuazję. Ideologowie: J.S. Mill, A. Smith, J. Berta. Sformułowane podstawowe prawa człowieka (pierwotne prawa naturalne): prawo do życia, bezpieczeństwa, wolności wyznania i prywatnej własności. Postulowana zamiana monarchii absolutnej na monarchie konstytucyjną (prawo- konstytucja, byłoby wartością samą w sobie).
2 5 2