Informacje na te tematy:
-Norweski system finansowy
-Mechanizm finansowy Europejskiego obszaru gospodarczego
-Szwajcarsko-polski program wspolpracy
-Europejski obaszr gospodarczy
-Europejskie stowarzyszenie wolnego handlu
-zadłużenie skarbu państwa z podzialem na dług krajowy i zagraniczny

zalezy mi na czasie z gory dziekuej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T15:20:30+01:00
Informacje na te tematy:

-Norweski system finansowy
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to instrumenty finansowe przeznaczone dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Są to dodatkowe, obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, źródła bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Państwami - Darczyńcami są 3 kraje EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) - Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Kraje te w zamian za możliwość korzystania ze swobód Jednolitego Rynku, zobowiązały się stworzyć
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG
w celu stworzenia warunków do udzielenia pomocy finansowej mniej zamożnym członkom UE posiadającym najniższy poziom PKB. Głównym celem utworzonych mechanizmów finansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rząd polski podpisał w październiku 2004 roku umowy z państwami-darczyńcami, które uregulowały warunki pozyskiwania środków finansowych przez polskich beneficjentów.


-Mechanizm finansowy Europejskiego obszaru gospodarczego
Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskigo Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

-Szwajcarsko-polski program wspolpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla naszego kraju. Oprócz Polski, z pomocy Szwajcarii ma skorzystać również dziewięciu innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Łącznie, na mocy umów miedzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, Szwajcaria przeznaczyła na ten cel ponad 1 mld franków szwajcarskich. W przypadku Polski, Program Szwajcarski przewiduje finanowanie w kwocie 489 mln CHF, co stanowi niemal połowę ogólnej puli środków.

-Europejski obaszr gospodarczy

Europejski Obszar Gospodarczy, EOG (ang. European Economic Area, EEA) - strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek obejmujące kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii). EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

Porozumienie o utworzeniu EOG podpisano w Porto 2 maja 1992 roku. Wejście w życie układu opóźniało się z powodu odrzucenia go w referendum w Szwajcarii w grudniu 1992 roku. Po wykluczeniu odniesień do Szwajcarii z umowy, ostatecznie weszła ona w życie 1 stycznia 1994 roku.

Na mocy umowy z Porto obywatele wszystkich państw należących do EOG mogą się swobodnie przemieszczać, osiedlać i nabywać nieruchomości na ich terenie. W zamian EFTA łoży na unijny Fundusz Spójności. Kraje EFTA przyjęły do swojego ustawodawstwa dużą część szczegółowych przepisów wspólnotowych (nie dotyczy to jednak m.in. polityki rolnej czy walutowej). Ważną cechą EOG jest to, iż realizuje swoją działalność na poziomie pierwszego i trzeciego etapu integracji, strefy wolnego handlu i Wspólnego Rynku, wyłączając drugi etap, unię celną.
-Europejskie stowarzyszenie wolnego handlu


-zadłużenie skarbu państwa z podzialem na dług krajowy i
zagraniczny
Interpelacja w sprawie aktualnego zadłużenia zagranicznego Polski oraz działań rządu zmierzających do rozwiązania tego problemu
Problem zadłużenia zagranicznego Polski, otrzymany w spadku po ubiegłym okresie, to jeden z bolesnych faktów dzisiejszej rzeczywistości naszego państwa.

Premier Kazimierz Marcinkiewcz w swoim expos, wygłoszonym w Sejmie 10 listopada 2005 r., stwierdził, że finanse publiczne wymagają naprawy nie tylko w krótkim, ale też w średnim i długim okresie czasu. Mój rząd chce doprowadzić do ich stabilizacji w tych przedziałach czasowych, tak by zapewnić wiarygodność kredytową Polski.

Jednak zarówno w expos Pana Premiera, jak i w Programie Działania Rządu Solidarne Państwo trudno znaleźć odniesienie do zadłużenia zagranicznego.
1 4 1