Obok podanych niżej nazw obozów politycznych Wielkiej Emigracji napisz, jaki ustrój przewidywały te organizacje dla przyszłego państwa i jakimi meto-dami chciały walczyć o niepodległość:
a) Towarzystwo Demokratyczne Polskie:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Hotel Lambert (Związek Jedności Narodowej ) ks. Adama Czarotryskiego: ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Lud Polski ( Gromady Grudziąż i Humań ):
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2009-11-14T17:08:56+01:00
A)Towarzystwo Demokratyczne Polski. Stopniowo w miarę stabilizowania się TDP krystalizowała się jego ideologia. Ostatecznie program Towarzystwa został sprecyzowany w 1836r kiedy przywódca został Wiktor Heltman. Towarzystwo dzieliło sie na sekcje grupujące członków zamieszkałych w tej samej miejscowości. Sekcja paryska rządziła całym towarzystwem. W 1836r został wydany dokument programowy. W odróżnieniu od aktu założenia TDP nazywa się Manifestem Wielkim. Kład on nacisk na własne siły narodu Polskiego w walce o niepodległość, doceniał rolę miedzy narodowych sił postępu. Zakładał on że przyszła Polska będzie republikańska i demokratyczna, rząd narodowy zniesie wszystkie przywileje stanowe, poddaństwo i pańszczyznę bez żadnego wynagrodzenia szlachty. Chłopów zaś ogłosił właścicielami ziemi, którą dotychczas uprawiali.
b) Hotel Lambert. Mianem Obozu Lambert określa się drugie wielkie ugrupowanie emigracyjne obok obozu demokratycznego. Skupione wokół prezesa Rządu Narodowego Adama Czartoryskiego, nazywane też było obozem konserwatywnym. Tworzyła go arystokracja, szlachta wkraczające na drogę rozwoju kapitalistycznego, Kaliszanie. Obóz ten dążył do odbudowy niepodległej Polski, lecz z uwzględnieniem realiów w których szlachta odgrywać będzie dalej decydującą rolę. Sprawę chłopską traktowano marginalnie uważając wszakże, że wymaga ona zmian. Początkowo godzono się na stopniowe oczynszowanie, później na uwłaszczenie. Obóz ten łączył swe nadzieje na niepodległość z zabiegami dyplomatycznymi u rządów zachodniej Europy. Zwolennicy Hotelu Lambert głosili hasła monarchii konstytucyjnej i widzieli w osobie Czartoryskiego przyszłego króla Adama I. Obóz ten roztaczał opiekę nad szkolnictwem polskim, działalnością kulturalną i naukową środowisk polskich.
c) Lud Polski. Najbardziej radykalny, lewicowy nurt emigracji Polskiej stanowiła grupa szeregowych żołnierzy, przeważnie chłopów którzy odmówili przyjęcia carskiej amnestii i przybyli do Anglii. Tu przyłączyli się do nich przebywający w Londynie działacze TDP(Krępowiecki, Czyński, Warcell) W 1835 założyli oni Gromadę Ludu Polskiego Grudziąż. GLP stały się wyodrębnionymi organizacjami o charakterze rewolucyjno-demokratycznym. Ich manifest odrzucał hasło uwłaszczenia chłopów wysuwane przez TDP. Gromady żądały likwidacji całej własności ziemskiej na drodze ludowego powstania przeciw rodzimym feudałom i zaborcom oraz budowy społeczeństwa bezklasowego. W programie zawarto hasła powszechnej oświaty oraz opieki nad nie zdolnymi do pracy. Manifest skrytykował szlachtę i jej rolę w powstaniu listopadowym oraz ustrój kapitalistyczny i demokrację burżuazyjną.
2 5 2