Jak napisać profesjonalny program w c++ builder taki jak np. media player clasic ? Oczywiście przerobiłbym interfejs, usunął niepotrzebne opcje, zoptymalizował kod i grafikę. Program miałby być zgodny z Windows 2000, XP, Vista i 7. Proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T18:18:18+01:00
"Napisz go w Delphi i C++ Builder" Brawo! Nie wolno łączyć 2 języków!

Użyj komponentu TMediaPlayer, a najlepiej biblioteki BASS w delphi.

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, MPlayer;

type
TForm1 = class(TForm)
MediaPlayer1: TMediaPlayer;
Button1: TButton;
OpenDialog1: TOpenDialog;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
If OpenDialog1.Execute Then
Begin
MediaPlayer1.FileName:=OpenDialog1.FileName;
MediaPlayer1.Open;
end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.Play;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.Pause;
end;

end.

Użyj do tego Borland Delphi 7.