Odpowiedzi

2009-11-15T10:37:42+01:00
Monarchia absolutna: Forma państwa wyznaczona na podstawie sprawowania rządów, władzy.
Ten typ formy państwa zaczął kształtować się od początku wieku XVII we Francji (Henryk IV, Ludwik XIII) i Anglii (Jakub I, Karol I).
W tej formie państwa monarcha miał całkowitą, niepodzielną władzę - monarcha absolutny. Stanowił prawa, ale im nie podlegał zarazem. Decydował o finansach, armii, ogólnie rzecz biorąc o wszystkich ważnych aspektach w państwie. Administracją zajmowali się powoływani przez niego i odwoływani również przez niego ministrowie. Byli mu całkowicie podporządkowani i całkowicie przed nim zależni. Monarcha nie zwoływał organów przedstawicielskich, przez co straciły swoje znaczenie. Władcy absolutni dosyć często podporządkowywali sobie Kościół, np. Habsburgowie w Austrii. Monarcha zazwyczaj panował dożywotnio, nie miał określonej kadencji, czasu swego panowania. Zazwyczaj również wyznaczał swojego potomka na następcę. Obecnie rzadko spotykany jest ta forma państwa.

Repbulika: Forma państwa wyznaczona na podstawie sprawowania rządów, władzy, tak samo jak monarchia.
W republice wszystkie organy władzy państwowej, w tym również prezydent są wybierane na określony czas, tzw kadencję przez ogół uprawnionych obywateli (Republika Federalna Niemiec, Francja, Włochy) lub wąskie grupy społeczne, zazwyczaj najbogatsze ( republika autorytatywna,np Wenecja w XIV-XVIw.) W republice władza państwowa jest podzielona, tzw. trójpodziałwładzy. Każdy wybrany organ zajmuję się swoją kwestią, sprawami jej powierzonymi. Organy te ze sobą współpracują wzajemnie, nie tak jak w monarchii absolutnej, gdzie cała władza spoczywa w ręku jednj osoby.
2 5 2