Bajka – krótki utwór literacki, wierszowany, żartobliwy, zawierający morał (pouczenie). Czasem słowa "bajka" używa się w znaczeniu "baśń", w języku potocznym słowo "bajka" oznacza często również film animowany bądź kreskówkę.

Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta i przedmioty, które uosabiają typy ludzkie i cechy charakteru. Najczęściej jednak są nimi zwierzęta. Każda bajka posiada charakter dydaktyczny.

Ten gatunek literacki znany był już w starożytności. Może mieć formę rozbudowaną, narracyjną lub zwięzłą, epigramatyczną. Pierwsi znani bajkopisarze to: Ezop (VI w. p.n.e.), Fedrus (II w. p.n.e.). Do najstarszych bajek należą także bajki buddyjskie zwane dżataka, niektóre z nich pochodzą sprzed prawie 2500 lat.

Rozróżnia się dwa rodzaje bajek: bajki narracyjne i bajki epigramatyczne. Bajka narracyjna jest zbliżona do noweli, posiada krótką, łatwą do przyswojenia fabułę. Starożytnym twórcą bajek narracyjnych jest np. Babrios, nowożytnym La Fontaine. Bajka epigramatyczna jest natomiast zbliżona do epigramatu, krótsza, pozbawiona fabuły i wszelkich cech epickich. Teoretyczne uzasadnienie dał bajce epigramatycznej Gotthold Ephraim Lessing, nawiązując do starożytnej tradycji Fedrusa.

Bajka o uczuciach
Bajka o Miłości i Szaleństwie
Bajka o Róży
Bajka o zasmuconym smutku
Kiedy patrzę jak śpisz
Słowik i Róża
Szczeniaki na sprzedaż
Przyjaciele
Historia Michała
Istotne sprawy naszego życia
Talizman
Rozwińmy skrzydła i pofruńmy!
Miłość, Dostatek i Szczęście
Obcym wstęp wzbroniony
Dziewczynka z zapałkami
Życie jest piękne, Panie
Do Ciebie od Pana Boga
List do Matki Boskiej
Gdzie Święci Pańscy jak gwiazdy świecą
Czy mi pomożesz?
Mały Książę
Kiedy czerniczek zamieszkał w szakłaku
W sobótkowy czas
S@motność w sieci
Ulubione miejsce
Kto był najszczęśliwszy
O dobru i miłości
Przyjaźń
Trzy drzewka
Anielski płacz
Specjalny Anioł
Opowieść Wioli
Wyobraźnia mocniejsza niż wiedza
Bajka o gwiazdach
Dar
Nie dasz - pożałujesz
Mały ogrodnik
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu
U nas w domu jest początek nieba
Serce z kamienia
Dłonie mego Taty
Koszula szczęśliwego człowieka
Wyprawa
Wiara czyni cuda
Kwiatek i Ogrodnik
Sumienie śmierci
Podarunek dla przyjaciela
Świeca


Razem jest lepiej
Anioł Drugiej Szansy
Perła
Epizod
Dlaczego?
Wypowiedź - Oriah Mountain Dreamer
Dom
Posłanie do nadwrażliwych
Studnia
Przypowieść o duszyczce
Kamienna palma
Prorok
Widok z okna
Najpotężniejszy uzdrowiciel
Obłok
Jest taki kwiat
Spotkanie z Miłością
Rozbity dzban
Sekretne zioło Marthy
Irlandzkie życzenia dla przyjaciela
Czas Przeznaczenia
Ludzkie krzyże
Sen
Czarny rycerz
Alpinista
Anioł Stróż
Pociąg życie
Drzewo, które umiało dawać
Życzę ci wystarczająco...!
Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham!
Księga Skarbu
Tam, gdzie spadają anioły
Pokocham ją siłą woli
Opowiadanie o matce
Skacząca Myszka
Dlaczego kobiety płaczą
Cztery kamienie
Ile jesteś w stanie wytrzymać?
Na to trzeba mieć 50 lat.
Drzewo to dom
Wewnętrzne piękno.
Jesienna melancholia.
Jeden, jedyny, różowy krokus.
Buziak na szczęście
O Tobie mówi bajka
Sekretarzyk mojej Mamy
Żyć pełnią życia
Róża
Tylko posłuchaj

prosze o szybką odpowiedź daje naj :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T11:27:44+01:00
Fairy tale - short work of fiction, verse, playful, with a moral (instruction). Sometimes the word "fairytale" is used in the sense of "fairy tale", in everyday language the word "fairytale" is also often animated film or cartoon.

The moral may be at the beginning or the end of the song or the result of its content. An important feature of fairy tales is allegorizing. The heroes of fairy tales may be, people and animals and objects that embody human types and character traits. Most, however, these are animals. Each tale has a didactic character.

This genre was known in antiquity. May take the form expanded, and a concise narrative, epigramatyczną. The first is known fabulist: Aesop (VI century BC), Phaedrus (II century BC). The oldest fairy tales are well known Buddhist dżataka, some of them come back almost 2500 years.

There are two kinds of stories: narrative and fairy tales epigramatyczne. Fairy tale narrative is similar to the story, a short, easy to absorb story. Founder of the ancient tales Babrios narrative is, for example, the modern La Fontaine. Epigramatyczna fairy tale is similar to the epigram, a shorter, devoid of any story and epic qualities. Theoretical justification given tale epigramatycznej Gotthold Ephraim Lessing, referring to the ancient traditions of Phaedrus.

Fable about feelings
The Tale of Love and Folly
Fable of the Rose
Fable of the afflicted sadness
When I look at how you sleep
Nightingale and the Rose
Puppies for Sale
Friends
Michael's story
Important issues of our lives
Talisman
Rozwińmy wings and pofruńmy!
Love, prosperity and happiness
Foreign no trespassing
The Little Match Girl
Life is beautiful, Lord
To you from God
Letter to Our Lady
Where O Lord as the stars shine
Can you help me?
The Little Prince
When czerniczek lived in szakłaku
In sobótkowy time
S @ motność Web
Favorite place
Who was the happiest
The goodness and love
Friendship
Three trees
Angelic cry
Special Angel
The story Wiola
Imagination stronger than knowledge
Fable about the stars
Gift
Do not give - regret
Little gardener
The most important is invisible to the eye
At home is the beginning of heaven
Heart of stone
The palms of my Dad
Shirt happy man
Expedition
Faith works miracles
Flower and Gardener
Conscience of death
Gift for a friend
Candle


Together is better
Angel of Second Chances
Pearl
Episode
Why?
Statement - Oriah Mountain Dreamer
Home
Message to the hypersensitive
A well
The Parable of the duszyczce
Palm stone
Prophet
View from window
Most powerful healer
Cloud
There is a flower
Meeting with Love
Broken jar
Secret herb Martha
Irish wish for a friend
Time of Destiny
Human crosses
Sen
Black Knight
Mountaineer
Guardian Angel
Train force
Tree, which managed to give
I wish you enough ...!
Do not even know how much I love you!
Book of the Exchequer
Where Angels Fall
Fall in love with her strength of will
The story of the mother
Jumping mouse
Why do women cry
Four stones
Unless you are able to withstand?
It must have 50 years.
This tree house
Inner beauty.
Autumnal melancholy.
One, unique, pink crocus.
Kiss for luck
The fable tells you
My mother's bureau
Live life to the fullest
Rose
Just listen
3 5 3