Odpowiedzi

2009-05-07T16:03:58+02:00
Zwraca się uwagę na konieczność dbania o różnorodność na wszystkich poziomach organizacji przyrody, potrzebę ochrony przyrody na terenach Pośrednio, pojęcie różnorodności biologicznej uściśla interpretacja zasad ochrony zagospodarowanych oraz ochrony całej różnorodności ras i gatunków zwierząt oraz roślin użytkowych, a także tradycyjnych form gospodarowania. Takie podejście do ochrony przyrody wymaga nie tylko wszechstronnych działań ochronnych współdziałania wielu instytucji reprezentujących różne sektory gospodarki. Ponadto narzuca konieczność pogodzenia polityki gospodarczej państwa z potrzebami ochrony różnorodności biologicznej oraz wymaga organizacji badań naukowych i monitorowania zachodzących zmian. Niezbędne staje się także uwzględnienie w działaniach na rzecz różnorodności biologicznej wszechstronnej i długofalowej polityki edukacyjnej.
• tworzeniu skutecznej osłony prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej towarzyszącej działaniom na rzecz ochrony różnorodności biologicznej;
• prowadzeniu szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania problematyki ukazującej zagrożenia różnorodności biologicznej i metod jej ochrony oraz kształtowania odpowiedniego stosunku do przyrody.
3 4 3