Zad.1.
Podaj po 1 przykladzie dzialań - nazwa fundacji:

a) naukowej

b) oświatowej

c) socialnej

Zad.2.
Podaj po 3 skutki

a) pozytywne skutki zangazowania obywateli w zyciu politycznym kraju

b) negatywne skutki braku zangazowania zyciem politycznym kraju

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T15:34:01+01:00
1.
a) naukowej-Fundacja Res Publica Multiethnica:
1)prace studialne, badawcze i archiwalne dotyczące historycznego udziału różnych narodowości w tworzeniu kultury Rzeczypospolitej;
2)prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne, konserwatorskie i rekonstrukcyjne nad zabytkami kultury i sztuki;
3)publikowanie prac naukowych i popularyzatorskich poświęconych współuczestnictwu kultury mniejszości narodowych w Polsce;

b) oświatowej- Polska Fundacja Oświatowa Edukacja:
1)edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sztuki współczesnej i innych obszarów kultury;
2)integracja środowisk twórczych;
3)integracja sztuki i nauk humanistycznych;

c) socjalnej- Fundacja BIEDA
1) Wspieranie i realizacja programów redukujących bezrobocie oraz aktywizujących bezrobotnych
2) Stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych ,organizacji administracji rządowej i samorządowej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz redukcji bezrobocia
3) Tworzenie warunków do likwidacji bezrobocia przy wykorzystaniu istniejącego potencjału tkwiącego w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych oraz tworzeniem nowych możliwości samozatrudniania się bezrobotnych


2.
a)
- wpływ na działalność polityczną na szczeblu samorządowym przez zgłaszanie problemów w środowisku lokolanym
- udział w wyborach a co za tym idzie wpływ na obecność poszczególnych osób w życiu politycznym kraju
- samoświadomość społeczna i polityczna
- przez wpływ na działalność polityczną na szczeblu lokalnym, samorządowym generuje się wpływ na politykę na szczeblu wyższym, wojewódzkim a następnie krakowym


b)
- brak wpływu na to, co się dzieje w polityce
- brak informacji wśród społeczeństwa na temat zmian politycznych
- brak świadomości społecznej reform, brak świadomości tworzonych ustaw
- nie uczestniczenie w wyborach lub nietrafne wybory bez znajomości programu politycznego partii

PROSZĘ O UZNANIE TEJ ODPOWIEDZI ZA NAJLEPSZĄ
<PLISSS>