Odpowiedzi

2009-11-15T16:18:10+01:00
Rdz
Księga Rodzaju


Wj
Księga Wyjścia

Kpł
Księga Kapłańska

Lb
Księga Liczb

Pwt
Księga Powtórzonego PrawaJoz
Księga JozuegoSdz
Księga SędziówRt
Księga Rut1Sm
1 Księga Samuela2Sm
2 Księga Samuela1Krl
1 Księga Królewska2Krl
2 Księga Królewska

1Krn
1 Księga Kronik

Ezd
Księga Ezdrasza

Neh
Księga Nehemiasza

Est
Księga Estery
2009-11-15T16:20:11+01:00
Ewangelie
Ewangelia Mateusza Mt
Ewangelia Marka Mk
Ewangelia Łukasza Łk
Ewangelia Jana J

Dzieje Apostolskie Dz

Listy św. Pawła
List do Rzymian Rz
1 List do Koryntian 1 Kor
2 List do Koryntian 2 Kor
List do Galatów Ga l
List do Efezjan Ef
List do Filipian Flp
List do Kolosan Kol
1 List do Tesaloniczan 1 Tes
2 List do Tesaloniczan 2 Tes
1 List do Tymoteusza 1 Tm
2 List do Tymoteusza 2 Tm
List do Tytusa Tt
List do Filemona Flm
List do Hebrajczyków Hbr l

Listy powszechne [edytuj]
List Jakuba Jk
1 List Piotra 1 P
2 List Piotra 2 P
1 List Jana 1 J
2 List Jana 2 J
3 List Jana 3 J
List Judy Jud

Księgi prorockie
Apokalipsa św. Jana Ap
2009-11-15T19:01:44+01:00
Nowy testament :
Mt- Ewangelia św. Mateusza
Mk- Ewangelia św. Marka
Łk- Ewangelia św. Łukasza
J- Ewangelia św. Jana
Dz- Dzieje Apostolskie
Rz- List do Rzymian
1 Kor- 1 list do Koryntian
1 Kor- 2 list do Koryntian
Ga- List do Galatów
Ef- List do Efezjan
Flp- list do Filipian
Kol- List do Kolosan
1 Tes- 1 list do Tesaloniczan
2 Tes- 2 list do Tesaloniczan
1 Tm- 1 list do Tymoteusza
2 Tm- 2 list do Tymoteusza
Tt- List do Tytusa
Flm- List do Filemona
Hbr- list do Hebrajczyków
Jk- list do św. Jakuba
1 P- 1 list do św. Piotra
2 P- 2 list do św. Piotra
1 J- 1 list do św. Jana
2 J- 2 list do św. Jana
3 J- 3 list do św. Jana
Jud- list do św. Judy
Ap- Apokalipsa św. Jana

Mam nadzieję, że o to chodziło ; ))
Pozdrawiam ; D