Odpowiedzi

2009-11-16T17:39:21+01:00
M1 =60 kg
v1 = 4 m/s
m2 = 180 kg
v2 = ?

Przekształcamy wzór na pęd:
v1 × m1 = v2 (m1 × m2) | : (m1 × m2)

(v1 × m1) ÷ (m1 × m2) = v2

Podstawiamy:

(4 × 60) ÷ (60 × 180) = v2
240 ÷ 14400 = v2
v2 ≈ 0,02 m/s