Odpowiedzi

2009-11-16T21:25:09+01:00
Mój reportaż opowie nam o naszych szkolnych komputerach. Jest ich 22 - są stare, ale nadal działają. Niektórym uczniom podobają się - innym nie. Większość uczniów pragnie nowych komputerów, wskazują na to ich ciągłe narzekania na system i ich wolne działanie, lub prośby o nowe . ( możesz dodać : nasza szkoła zgłosiła propozycje o zakup nowych, sprawniejszych komputerów, pomysły zapowiadają składki, festyny i dyskoteki szkolne. Jesteśmy przekonani, że pomoże nam w tym dyrekcja, rodzice i uczniowie ). Nasze stare komputery nie działają zbyt szybko. Nie mają zbyt wiele programów, nie można nim wiele zrobić (np. nie mają internetu). Urządzenia bezustannie się zacinają i wyłączają denerwując w ten sposób ich użytkowników.
Z niecierpliwością czekamy na usprawnienie komputerów w pracowni. Sądzimy, że uda nam się zebrać trochę pieniędzy, i zakupić chociaż część.


Pzdr. :D
PS. Liczę na punkty :D
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T22:23:17+01:00
Komputer wydaje się największym wynalazkiem XX wieku, który usprawnił pracę milionów ludzi na całym świecie, równie wielu dając rozrywkę. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy na temat szkodliwości hipermediów na zdrowie człowieka. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z niekontrolowanego i nieumiarkowanego korzystania z komputera jest niewielka. Często można się spotkać z opiniami o negatywnym wpływie komputera na wzrok, czasem mówi się o promieniowaniu elektromagnetycznym szkodliwym dla zdrowia, czy też o tym, że długotrwałe siedzenie przy komputerze powoduje schorzenia kręgosłupa. Prawie zupełnie natomiast nie bierze się pod uwagę problemów natury psychicznej.
Ważne jest właśnie, żeby zrozumieć to, że wpływ komputera i Internetu na rozwój dzieci i młodzieży ma charakter wieloaspektowy.
Możemy wyróżnić pięć sfer rozwoju młodego człowieka, których ten wpływ dotyczy:

Rozwój fizyczny- wady postawy i pogorszenie się wzroku,
Rozwój psychiczny- zaburzenia emocjonalne, interpersonalne, uzależnienie od gier komputerowych, od komputera i od Internetu,
Rozwój moralny- niekontrolowany dostęp do demoralizujących , niebezpiecznych treści,
Rozwój społeczny- ograniczenie kontaktów rówieśniczych, anonimowość wyzwalająca zachowania nieetyczne i brak hamulców,
Rozwój intelektualny- szok informacyjny, informacje niedostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka.

Okres dzieciństwa i młodości to okres kształtowania się osobowości. Komputer i Internet mogą wywierać pozytywny wpływ na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży ponieważ pobudzają myślenie, rozwijają procesy poznawcze, kształtują określone umiejętności oraz wzmacniają poczucie własnej wartości poprzez umacnianie wiary we własne możliwości i umiejętności.
Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z komputerowych gier wywiera zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój psychiczny młodego człowieka, hamując go, a nawet doprowadzając do degradacji nieukształtowanej jeszcze w pełni osobowości. Zaburzenia interpersonalne takie jak np. utrata zdolności porozumiewania się z otoczeniem, lęk przed kontaktami z ludźmi, zerwanie kontaktów rówieśniczych oraz zaburzenia emocjonalne: osamotnienie, izolacja, oderwanie od życia a uciekanie w świat fikcji czy rozładowywanie napięć przez kontakt z komputerem to najważniejsze negatywne wpływy na psychikę. Pobudzanie postawy agresywnej, okrucieństwa i przemocy w przypadku wielu gier wojennych, sensacyjnych czy kryminalnych deformuje młode umysły. Powoduje także coraz częściej występujące uzależnienie.
Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wymaga połączonych wysiłków wychowawczych ze strony domu rodzinnego i szkoły. Przestrzeganie określonych zasad korzystania z komputera powinno w dużym stopniu zmniejszyć negatywne wpływy hipermediów na prawidłowy rozwój młodych ludzi. Są to:
Nie pozostawianie dzieci bez nadzoru,
Kierowanie zainteresowań dzieci i młodzieży w stronę gier rozwijających osobowość i na programy edukacyjne,
Uświadamianie rodzicom i dzieciom istniejących zagrożeń,
Kontrolowanie czasu spędzanego przez dzieci przy komputerze,
Wpajanie dzieciom i młodzieży zasad umiarkowanego i rozsądnego korzystania z technologii informacyjnej,
Konieczność wychowywania w poszanowaniu właściwych postaw etycznych
Otaczanie życzliwym zainteresowaniem poczynań dzieci i młodzieży na komputerze
Stwarzanie możliwości do wspólnego spędzania czasu i pracy grupowej uczniów w celu rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz pielęgnowania związków koleżeńskich i przyjaźni
Rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań nie związanych z
komputerami oraz kierowanie ich w stronę sportu
Komputer i Internet mogą wspomagać rozwój intelektualny dzieci i młodzieży poprzez dostęp do ogromnych zasobów informacji przez pogłębianie zasobów wiedzy, rozwiązywania problemów przy pomocy komputera, wyrabianie samodzielnego i twórczego myślenia. Ma jednak również negatywny wpływ ponieważ strumień informacji napływa zbyt szybko i w ilościach przekraczających naturalną zdolność mózgu do racjonalnej selekcji wiadomości na ważne i potrzebne oraz na bezwartościowe. Dlatego ważne jest wykształcenie w dzieciach umiejętności krytycznej oceny i wyboru wyszukiwanych informacji.
Komputer i Internet mogą służyć wywieraniu pozytywnego wpływu na kształtowanie się postaw moralnych u dzieci i młodzieży poprzez wymianę poglądów z innymi ludźmi, a także do kształtowania właściwych postaw etycznych i prawnych wobec takich wartości jak: poszanowanie własności intelektualnej, bezpieczeństwo i poufność danych, a także szeroko rozumiana uczciwość, systematyczność i sumienność w wykonywaniu zadań.
Niestety obok walorów pozytywnych i wartościowych treści , Internet niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw z powodu łatwego i niekontrolowanego dostępu do demoralizujących treści,
takich jak: liczne witryny pornograficzne czy propagujące rasizm, pogardę dla wartości humanistycznych, skrajne poglądy polityczne i terroryzm. Zagrożeniem jest również nawiązanie przez dziecko kontaktu z niepożądanymi, niebezpiecznymi osobami o skłonnościach pedofilnych , homoseksualnych czy też z innymi dewiacjami. Możliwy jest też częsty kontakt z obrazami zła i przemocy prowadzący w efekcie do uodpornienia się na ból i krzywdę drugiego człowieka, do milczącej akceptacji i postawy przyzwolenia dla agresji
i okrucieństwa.
Komputer i Internet wpływają też na rozwój umiejętności społecznych. Rozwijają samodzielność, dostarczają rozrywki i relaksu, pomagają w wyszukiwaniu informacji na interesujące tematy. Z drugiej strony wywierają też negatywny wpływ. Przyczyniają się do tego między innymi: anonimowość wyzwalająca zachowania nieetyczne i brak hamulców,
Wzajemne odizolowanie od siebie użytkowników Sieci, prowadzące do rozluźnienia więzi
Społecznych, a z czasem nawet do zerwania kontaktów z otoczeniem i z własną rodziną.
W szerszym kontekście może to prowadzić do zupełnej izolacji dzieci i młodzieży
A w konsekwencji- do rozpadu wielu więzi społecznych.
Ochrona rozwoju umiejętności społecznych wymaga połączonych wysiłków wychowawczych
zarówno ze strony domu rodzinnego, jak i szkoły. Ważne jest kształtowanie postaw asertywnych, wpajanie dzieciom i młodzieży zasad umiarkowanego korzystania z technologii
informacyjnej w duchu poszanowania godności drugiego człowieka oraz własnej. Wskazane jest kontrolowanie adresów, charakteru i poziomu odwiedzanych przez dziecko stron
w Internecie, dyskretne nadzorowanie młodych ludzi podczas korzystania z Sieci.
W świetle wspomnianych zagrożeń, szczególnego znaczenia nabiera problem odpowiedniego kształcenia informatycznego mającego na celu wykształcenie w uczniach nawyku takiego posługiwania się komputerem i Internetem, aby nie zagrażało zdrowiu młodego człowieka i jego kontaktom międzyludzkim. W związku z powyższym konieczne jest prowadzenie szerokiej pedagogizacji rodziców na temat zagrożeń społeczno- etycznych
wynikających z niekontrolowanego korzystania z Internetu, a także zagrożeń cywilizacyjnych
ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień medialnych.
1 5 1