Odpowiedzi

2009-11-16T18:14:48+01:00
M₁=180g - masa roztworu NaOH
Cp=11,1% - stężenie procentowe
m₂=m₁*Cp - masa NaOH w roztworze
m₂=180g*11,1%≈20g - masa czystego NaOH
M₂=40g/mol - masa molowa NaOH
n₂=m₂÷M₂ - ilość moli NaOH
n₂=20g÷40g/mol=0,5mol
__________________________________________________

V₃=5dm³ - objętość siarkowodoru
V₀=22,4dm³/mol - objętość mola dowolnego gazu w warunkach normalnych
n₃=V₃÷V₀ - ilość moli siarkowodoru
n₃=5dm³÷22,4dm³/mol≈0,223 mol
M₃=34g/mol - masa molowa siarkowodoru
m₃=0,223mol*34g/mol=7,582g - masa siarkowodoru
__________________________________________________

Reakcja:

2NaOH + H₂S --> Na₂S + 2H₂O

Jak widać z powyższych obliczeń, wodorotlenek sodu został użyty w nadmiarze (mamy 0,5 mola NaOH, żeby reakcja przebiegła całkowicie, potrzebujemy 0,25 mola siarkowodoru, a mamy jedynie 0,223 mol), czyli liczba moli siarczku sodu jest równa liczbie moli siarkowodoru

n₄ - ilość moli siarczku sodu
n₄=n₃=0,223mol
M₄=78g/mol - masa molowa siarczku sodu
m₄=M₄*n₄ - masa siarczku sodu
m₄=78g/mol*0,223mol=17,394g

m - masa całego roztworu
m=m₁+m₃
m=180g+7,582g=187,582g

Cp=(m₄÷m)*100% - stężenie procentowe siarczku sodu
Cp=(7,582g÷187,582g)*100%≈4,042%
1 1 1