Odpowiedzi

2009-11-16T21:24:33+01:00
Członkowie Rady Ministrów (również Prezes) ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za:

naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania (art. 156 ust. 1 Konstytucji),
popełnienie przestępstwa w związku z zajmowanym stanowiskiem.
Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter indywidualny, egzekwować ją można tylko od każdego członka Rady Ministrów z osobna.


zapewnia wykonanie ustaw,
wydaje rozporządzenia,
koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
chroni interesy Skarbu Państwa,
uchwala projekt budżetu państwa,

pozdro ;p
3 3 3
2009-11-16T22:06:20+01:00
* zapewnia wykonanie ustaw,
* wydaje rozporządzenia,
* koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
* chroni interesy Skarbu Państwa,
* uchwala projekt budżetu państwa,
* kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
* zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
* zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
* sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
* zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
* sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
* określa organizację i tryb swojej pracy.
1 5 1