Odpowiedzi

2009-11-17T15:42:14+01:00
Trybunał Konstytucyjny jest tzw. sądem konstytucyjnym, organem powoływanym w państwach prawnych do czuwania nad zgodnością z konstytucją tworzonych aktów prawnych. W Polsce, samodzielna, konstytucyjna instytucja władzy sądowniczej powołana na mocy ustawy z 1982 (nowelizowanej w 1989), której głównym zadaniem jest kontrolowanie zgodności prawa z Konstytucją RP oraz formułowanie jego wykładni.
2009-11-17T15:44:04+01:00
Rolą trybunału konstytucyjnego jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem").