Odpowiedzi

2009-05-13T14:10:26+02:00
Program wyborczy:!!!

Program współfinansowany ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Celem programu Masz Głos, Masz Wybór jest zainteresowanie obywateli sprawami ich lokalnych społeczności i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Chcemy przyczynić się do ożywienia publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz zaszczepić poczucie współodpowiedzialności - zarówno władz, jak i mieszkańców - za decyzje podejmowane w dniu wyborów.

W ramach programu prowadzimy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, zaplanowaną na lata 2006-2010, akcję „Masz głos, masz wybór”. Do udziału w akcji zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski, które zarejestrują się na stronie www.maszglos.pl i zadeklarują podjęcie działań służących animowaniu partycypacji obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy. Uczestnikom akcji oferujemy wsparcie merytoryczne (cykl spotkań szkoleniowych, porady ekspertów, materiały pomocnicze i promocyjne, forum wymiany informacji i doświadczeń) oraz mikrogranty na przeprowadzenie zaplanowanych przez siebie działań.

W roku 2008 w akcji wzięło udział ponad 280 organizacji z prawie dwustu polskich gmin. Uczestnicy akcji zorganizowali m.in. 200 debat na temat problemów swoich społeczności z udziałem mieszkańców oraz lokalnych władz oraz monitorowali obietnice składane w trakcie tych spotkań przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Spośród 114 wniosków złożonych przez organizacje i grupy obywatelskie ubiegające się o dofinansowanie prowadzonych w ramach akcji działań, 73 inicjatywy otrzymały dotacje na łączną kwotę 176 908 zł.

W bieżącym roku w akcji "Masz głos, masz wybór" biorą udział organizacje, które podejmują w swojej gminie działania zmierzające do rozwiązania przez miejscowe władze jednego, zdiagnozowanego wcześniej, lokalnego problemu oraz próbują zaangażować w ten proces jak największą liczbę mieszkańców. Sposród 229 organizacji, które do końca lutego 2009 zgłosiły swój udział w akcji, 116 złożyło wnioski o mikrogranty. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały 73 organizacje.