Odpowiedzi

2009-11-17T21:16:37+01:00
- Zadania rządu:
*koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
*zapewnia wykonanie ustaw,
*chroni interesy Skarbu Państwa,
*uchwala projekt budżetu państwa,
*zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
*sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
*kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
*wydaje rozporządzenia,
*zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
*określa organizację i tryb swojej pracy.sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
*zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe.


Wybieranie
a)posłów:
posłowie są wybierani w wyborach organizowanych co 4 lata, może nim być osoba, która skończyła 21 rok życia i posiada pełnię praw obywatelskich
b)senatorów:
podobnie jak poseł; może nim być osoba, która ma przynajmniej 30 lat
c) rządu:
na 4 lata; składa się z osób powołanych przez prezydenta
d) premier:
najczęściej osoba z partii, która ma największą liczbę mandatów;

Normy:
* obyczajowe, np. dobrze wychowany człowiek oddaje szacunek starszym,
*moralne, np. zabójstwo jest niedopuszczalne,
* prawne, np. popełnienie przestępstwa zagrożone jest karą
* religijne, np. każdy katolik powinien chodzić do kościoła w każdą niedzielę. 1
23 4 23