1. Gdzie w przyrodzie występują sole ?
2. Identyfikacja soli na podstawie nazwy.
3. Identyfikacja soli na podstawie wzoru.
4. Budowa cząsteczki soli.
5. W czasie reakcji powstał osad. Podaj nazwę tej reakcji.
6. Przyporządkuj nazwy wzorom i zastosowania tej soli.
7. Reakcje obojętniania - dowolna reakcja.
8. Wypisz 10 dowolnych jonów, które powstaną w czasie dysocjacji soli.
9. Jaką substancje należy dodać do metalicznego magnezu, aby powstały jony Mg²+
10. Do roztworu wodorotlenku wapnia wdmuchiwano powietrze z płuc. Podaj wzór i nazwe powstałego osadu.

;/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T21:09:38+01:00
1. Gdzie w przyrodzie występują sole ?
• Skorupa ziemska składa się z soli i tlenków. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z Ziemi metodami górniczymi. Zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej składa się prawie w połowie z tlenu oraz w jednej czwartej z krzemu. Oba te pierwiastki łączą się w tlenek SiO₂, tak zwaną krzemionkę. Ponadto oba pierwiastki występują w resztach kwasowych licznych soli. Skorupa ziemska jest zbudowana prawie całkowicie z krzemianów - są to sole kwasów krzemowych - oraz z krzemionki. Stanowią one przeważającą część skał i gleb, iłów i piasków. Wszystkie nieorganiczne materiały budowlane - jak na przykład granit oraz organiczne jak cegły, cement, szkło - to właśnie krzemiany i krzemionka.
• Z kolei chlorek sodu - sól kuchenna i kamienna - jest w Polsce wydobywany w okolicy Wieliczki, Bochni i Inowrocławia. Zarówno sól kamienna jak i jej postać jest oczyszczona - sól kuchenna, zawiera niewielkie ilości bromków i jodku sodu oraz potasu. Ważnym minerałem jest węglan wapnia CaCO₃, głowny składnik wapienia i marmuru (oraz kredy do tablicy). Wapienie występują w Tatrach Zachodnich, Pieninach i Jurze Krakowskiej. Do kopalin należą też różne azotany, zwane saletrami, przede wszystkim saletra chilijska NaNO₃, indyjska KNO₃ i wapniowa Ca(NO₃)₂, a ponad to fosforytów oraz siarczan wapnia CaSO₄, czyli gips.
• Sól wydobywana jest także z Morza Martwego, a połączona z solą bocheńską i solą kamienną jest wykorzystywana w lecznictwie jako sól kąpielowa - odżywczo-relaksująca.


2. Identyfikacja soli na podstawie nazwy.
○ przepraszam, tego nie wiem :(


3. Identyfikacja soli na podstawie wzoru.
○ przepraszam, tego nie wiem :(

4. Budowa cząsteczki soli.
• Cząsteczka soli

5. W czasie reakcji powstał osad. Podaj nazwę tej reakcji.
• Jeżeli powstaje osad, to reakcje nazywamy reakcją wytrącania/strącania osadu, np.
NaCl + AgNO₃ -> AgCl (biały osad)
Pb(NO₃)₂ + KI -> PbI₂ (żółty osad)


6. Przyporządkuj nazwy wzorom i zastosowania tej soli.
• związki nieorganiczne, sole kwasu azotowego (V) HNO₃;
bezbarwne, rozpuszczalne w wodzie substancje krystaliczne;
utleniacze; szeroko stosowane, głownie jako nawozy - tak zwane saletry, oraz do produkcji materiałów wybuchowych;
azotan srebra AgNO₃ stosowany w lecznistwie pod nazwą lapis, stosowany do srebrzenia wyrobu luster, emulsji fotograficznych;
• związki organiczne, estry kwasu azotowego (V) o ogólnym wzorze R-ONO₂;
mają właściwości wybuchowe; na przykład nitrogliceryna, nitroceluloza;
stosowane do wyrobu materiałów wybuchowych, wyrobów lakierniczych oraz w lecznictwie.
• sole (związki nieorganiczne) i estry (związki organiczne) kwazu azotowego (III) HNO₂; używane głównie w przemyśle chemicznym oraz w lecznictwie.
• sole potasowo-magnezowe, skały potasowe pochodzenia chemicznego, składające się głównie z chlorków i siarczanu potasu i magnezu (na przykład kizeryt, kainit, tenaryd); używane do produkcji nawozów sztucznych.


7. Reakcje zobojętniania - dowolna reakcja.
• To reakcja między kwasem a wodorotlenkiem, np.
2HNO₃ + Mg(OH)₂ -> Mg(NO₃)₂ + 2H₂O
(w tej reakcji zostały uzupełnione współczynniki)


8. Wypisz 10 dowolnych jonów, które powstaną w czasie
dysocjacji soli.
• Dysocjacja czyli rozpad substancji na jony, pod wpływem wody (na jony rozpadają się kryształy jonowe i niektóre substancje kowalencyjne spolaryzowane), np.
• NaCl -> Na⁺ + Cl⁻
• CaBr₂ -> Ca²⁺ + 2Br⁻
• KNO₃ -> K⁺ + NO₃⁻
• Ca₃(PO₄)₂ -> Ca²⁺ + 2PO₄³⁻
• Li₃PO₄ -> 3Li⁺ + S²⁻
• Na₂S -> 2Na⁺ + S²⁻
• Na₂SiO₃ -> 2Na³⁺ + SiO₃⁻
• Ca(NO₃)₂ -> Ca²⁺ + 2NO₃⁻
• Fe₂(SO₄)₂ ->Fe²⁺ + 3SO₄²⁻


9. Jaką substancje należy dodać do metalicznego magnezu, aby powstały jony Mg²+
• MgBr₂ -> Mg²⁺ + 2Br⁻


10. Do roztworu wodorotlenku wapnia wdmuchiwano powietrze z płuc. Podaj wzór i nazwe powstałego osadu.
○ przepraszam, tego nie wiem :(
1 5 1