Odpowiedzi

2009-11-17T21:56:48+01:00
Zwycięstwo pod Chocimem, pod Wiedniem i pod LwowemPrzyczyn tego konfliktu polsko tureckiego było kilka:
1. Polska oraz Turcja chciały podbić Mołdawię.
2. Wzajemnie oskarżały się o naruszanie granic.
3. Kozacy którzy byli poddanymi Rzeczypospolitej najeżdzali Imperium Osmańskie a Tatarzy często wkraczali na terytorium Polski niszcząc wszystko, grabiąc i biorąc ludność do niewoli.
4. Ostatnią przyczyną była polityka zagraniczna prowadzona przez Zygmunta III. Polska udzieliła pomocy Habsburgom w walce z księciem Siedmiogrodu, lennikiem tureckim. Turcja potraktowała to jako nieprzyjazny krok.Układ Polski z Turcją zawarty w Buczaczu
-oddawał Turcji Podole i część Ukrainy;
- Jan III Sobieski nie mogąc zwołać armii która mogłaby się przeciwstawić Turkom, zmuszony był oddać województwa podolskie, bracławskie i południową część Kijowszczyzny i zgodził się płacić haracz w wysokości 22 000 złotych rocznie w zamian za pokój
2009-11-17T21:59:06+01:00
Przyczyn tego konfliktu polsko tureckiego było kilka:
1. Polska oraz Turcja chciały podbić Mołdawię.
2. Wzajemnie oskarżały się o naruszanie granic.
3. Kozacy którzy byli poddanymi Rzeczypospolitej najeżdzali Imperium Osmańskie a Tatarzy często wkraczali na terytorium Polski niszcząc wszystko, grabiąc i biorąc ludność do niewoli.
4. Ostatnią przyczyną była polityka zagraniczna prowadzona przez Zygmunta III. Polska udzieliła pomocy Habsburgom w walce z księciem Siedmiogrodu, lennikiem tureckim. Turcja potraktowała to jako nieprzyjazny krok


2. Postanowienia buczackie odbiły się w kraju szerokim echem i wzbudziły ogromne poruszenie. Podpisanie traktatu wpłynęło na uspokojenie sytuacji wewnętrznej i przyczyniło się do społecznej mobilizacji w celu zmycia "hańby" buczackiej. W tym celu uchwalono większe środki na zwiększenie liczby wojska, a zebraną w ten sposób armię hetman koronny Jan Sobieski poprowadził pod Chocim, gdzie odniósł świetne zwycięstwo nad Turkami. Mimo to Podole i Ukraina powróciły do Rzeczpospolitej dopiero w 1699 r. w wyniku postanowień pokoju zawartego w Karłowicach.

3. -
11 listopada 1673r. sukces pod Chocimiem nad wojskami tureckimi, co pozwoliło na częściową rewizję traktatu i przyniosło hetmanowi koronę królewską po śmierci M. Korybuta Wiśniowieckiego.

- Traktat pokojowy w Żarówanie (1676)


-zawarcie w Jaworowie (1675) tajnego przymierza z Francją chciał uzyskać sojusznika do walki z Brandenburgią o Prusy Wschodnie i Austrią o Śląsk. Plany królewskie po części tylko pokrzyżowały walki z Turcją,
2009-11-17T22:00:33+01:00
1.przyczyny:
-ataki kozaków na tureckie wybrzeża Morza Czarnego i pretensje sułtańskiej dyplomacji wobec Polski, że nie potrafi poskromić swych nominalnych poddanych.
-polskie interwencje, które rozdrażniły Turcję, suwerena Mołdawi.
-najazdy Tatarów, na ziemie polskie.
-zbliżenie polityki polskiej i habsburskiej, co niepokoiło Turcję
2.Rzeczpospolita zobowiązała się płacić Turcji roczna daninę w wysokości 2200 dukatów rocznie. SZzlachta zwiększyła podatki na armię , dzięki temu Jan Sobieski zwyciężył nad Turkami w bitwie pod Chocimiem.
3.Pod Chocimem, pod Wiedniem (1683),