Odpowiedzi

2009-11-18T15:17:30+01:00
Uczeń ma prawo do:

1) informacji na temat swoich praw , procedur odwołania się oraz instytucji,

do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw,

2) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji,

3) zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

4) jawnej znajomości kryteriów oceniania,

5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ,

6) informacji na temat życia szkolnego ,

7) otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł,

8) bezpłatnej nauki ,

9) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

10) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,

11) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,

12 ) dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami.

Mam nadzieję że moja odpowiedz bedzie dobra ;) Sam to kiedyś miałem. Pozdrawiam
2009-11-18T15:22:28+01:00
Uczeń ma prawo :
znać swoje oceny i wiedzieć za co te oceny są
korzystania z pomocy stypendialnej
wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową
pomocy w przypadku trudności w nauce

Uczeń ma obowiązek :
systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w zyciu szkoły
odpowiedzialności za własne zycie, zdrowie i higienę,
odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porzadek w szkole
2009-11-18T16:24:47+01:00
1. Szkoła to twój drugi dom, o który zawsze dbaj.
2. Każdy przedmiot w szkole jest ważny. Nie segreguj nauki na poszczególnych przedmiotach na wiedzę potrzebną i bezużyteczną.
3. Umiej szanować w szkole to, co jest święte: krzyż, godło i flagę. Odnoś się zawsze do tych symboli z godnością chrześcijanina i Polaka.
4. Pamiętaj, że twoi nauczyciele chcą dla ciebie dobrze. Nie lekceważ ich i bądź im posłuszny.
5. Niech radość twojego życia będzie zauważalna przez wszystkich. Bądź dla wszystkich uprzejmy i miły.
6. Wiedz, że twoi młodsi koledzy i koleżanki oczekują od ciebie dobrego przykładu i czekają na twoją pomocną dłoń.
7. Nigdy nie niszcz w szkole żadnego sprzętu, bo wszyscy mają prawo uczyć się w przyjaznych warunkach i każdy w szkole chce korzystać z dobrych pomocy naukowych.
8. Bądź człowiekiem prawdy i postępuj zawsze uczciwie, a wtedy się przekonasz, że to daje prawdziwą radość i zadowolenie.
9. Zawsze staraj się w szkole zauważyć, szanować i doceniać pracę twoich kolegów i koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, a wtedy i twoja praca będzie doceniona i szanowana.
10. Nie myśl, że twoja szkoła jest zła, bo ona będzie taka, ile ty włożysz w nią wysiłku i trudu osobistej pracy.
To jest dekalog ucznia xD