1.Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(-4,2) B=(2,6)
2.Znajdź równanie prostej równoległej do prostej 3x+y-2=0 i przechodzącej przez punkty P=(4,10)
3.Znajdź równanie prostej prostopadłej do prostej -4x+2-10=0 i przechodzącej przez punkt A=(-3,8)
4.Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S=(√3+1,2) i promieniu 8
5.Oblicz długość średnicu okręgu o równaniu (x1-1)²+(y+4)²=8
6.Dany jest trójkąt o wierzchołkach A=(-5,2)
B=(-1,6) C=(4,-2)
a)Oblicz obwód trójkąta ABC
b)Znajdź równanie środkowej AD
c)Znajdź długość wysokości BE opuszczonej z wierzchołka B na bok AC

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-12T23:19:03+02:00
Zad.1.
y=ax+b z punktu A x=-4, y=2 mamy 2=-4a+b
z punktu B x=2, y=6 mamy 6=2a+b
rozwiązujemy układ równań
2=-4a+b /× (-1)
6=2a+b

-2=4a-b
6=2a+b
dodajemy do siebie te równania
4=6a /÷6
a=⅔

6=2×⅔ + b
b=4⅔
czyli równanie prostej to y=⅔x +4⅔