Zadanie 1.
oblicz pole prostokąta przedstawionego na rysunku. Zapisz wynik w jak naprostrzej postaci.
_________
|________|√5-2
√5+2
zadanie 2.
uporządkuj jednomian.
3a(-2√2b²) * ½ √3ab *4=

zadanie 3
Połowa kwadratu pewnej liczby powiększona o 3 jest równa połowie kwadratu liczby o 2 mniejszej od tej liczby. Wyznacz tę liczbę.

zad 4.
Sprawdź że wartość wyrażenia : (x+√2)(x+√2)-2(x√2+1) nie zależy od wartości X .

zadanie 5.
kwotę x złotych wpłacono do banku na lokatę roczną o oprocentowaniu k% w skali roku. Oblicz odsetki oraz stan oszczędności po pierwszym roku oszczędzania.

zadanie 6
długość jednego boku kwadratu zwiększono o 2 cm, a drugiego zmniejszono o 2 cm. Czy pole otrzymanego prostokąta jest większe, czy mniejsze od pola kwadratu i o ile?

zad 7.
sprawdź, czy dla dowolnych liczb a i b prawdziwa jest równość :
(a+b)²=(-a-b)²

1

Odpowiedzi

2009-11-18T21:39:10+01:00
Zad. 1 √5 - 2 * √5 +2= √25 -4= 5-4=1