Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T22:39:54+01:00
PRESENT SIMPLE (to co robimy regularnie)

zdanie twierdzące: osoba+czasownik(+s)+reszta zdania
pytanie: do/does+osoba+czasownik+reszta zdania
przeczenie: osoba+do/does+not+czasownik+reszta zdania

PRESENT CONTINOUS (teraźniejszy)

zdanie twierdzące: osoba+''to be''+czasownik+ing+reszta zdania
pytanie: ''to be''+osoba+czasownik+ing+reszta zdania
przeczenie: osoba+''to be''+not+czasownik+ing+reszta zdania

PRESENT PERFECT (czynność kiedyś zaczęta, trwa do teraz lub ma teraz jakieś skutki)

zdanie twierdzące: osoba+have/has+ed/III+reszta zdania
pytanie: have/has+osoba+ed/III+reszta zdania
przeczenie: osoba+have/has+not+ed/III+reszta zdania

PRESENT PERFECT COTINOUS (czynność która trwała jakiś czas w przeszłości, trwa do chwili obecnej)

zdanie twierdzące: osoba+have/has+been+czasownik+ing+reszta zdania
pytanie: have/has+osoba+been+czasownik+ing+reszta zdania
przeczenie: osoba+have/has+not+been+czasownik+ing+reszta zdania

7 3 7
2009-11-18T22:42:27+01:00
CZAS PRESENT CONTINOUS (CZAS TERAŹNIEJSZY, FORMA CIĄGŁA)

Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych w chwili mówienia lub co trwa bardzo krótko.

Czasownik to be w twierdzeniach:
I am- I`m
You are- You`re
He is- He`s
She is- She`s
It si- It`s
We are- We`re
You are- You`re
They are- They`re


Czasownik to be w pytaniach:
I am-Am I
You are- Are you
He is- Is he
She is- Is she
It si- It it
We are- Are we
You are- Are you
They are- Are they

Czasownik to be w przeczeniach:
I am- I`m not(nie mozliwe jest utworzenie innej skróconej formy)
You are- You aren`t
He is- He isn`t
She is- She isn`t
It si- It isn`t
We are- We aren`t
You are- You aren`t
They are- They aren`t


Przysłowki częstotliwości używane w tym czasie(które warto zapamiętać)
now-teraz
at the moment-w tym momencie

KONSTRUKCJE ZDAŃ:

Konstrukcja zdania twierdzącego:
Podmiot+to be+Orzeczenie(z końcówką -ing)+inne określenia

Przykład zdania twierdzącego:
I`m going to the cinema now ([Teraz] idę do kina)
You`re winning (Wygrywasz)

Konstrukcja zdania pytającego:
(Słówko pytające)+to be+Podmiot+Orzeczenie(z końcówką -ing)+inne określenia

Słówka pytające:
Why-dlaczego
When-kiedy
Where-gdzie
Who-kto
How-ile
What-co

Przykład zdania pytającego:
What are you doing? (Co robisz?)
Why is she crying? (Dlaczego ona płacze?)

Konstrukcja zdania przeczącego:
Podmiot+to be+not+czasownik(z końcówką -ing)+inne określenia

Przykład zdania przeczącego:
I`m not listening (Nie słucham[teraz])
You aren`t helping (nie pomagasz)
It isn`t raining (nie pada)

UWAGA!!!
Czasu Present Continous nie używamy zazwyczaj z czasownikami wyrażającymi doznania zmysłowe, uczucia, stany umysłu, czy też posiadanie, na przykład: hear, see, love, like, believe, mean, understand, know, remember, forget, want, seem, own, belong. Te czasowniki występują tylko w czasie teraźniejszym prostym (present simple).
I like this soup (Smakuje mi ta zupa)
I don`t understand you (Nie rozumiem Cię)
What do you mean? (Co masz na myśli)

Zadania z czasów Present Simple, Present Continous, Past Simple są już dostępne (oczywiście w moim wykonaniu)

Czas Present Simple (teraźniejszy prosty) jest pierwszym czasem w nauce języka angielskiego. Forma jego jest stosunkowo prosta, bowiem wygląda ona następująco w zdaniach twierdzących:
Czasownik + S (tylko w trzeciej osobie liczby pojedyńczej)
Liczba pojedyncza
I like going for walks. Lubię chodzić na spacery.
You like going for walks. Ty lubisz chodzić na spacery.

He
She
It
likes going for walks. On/ona/ono lubi chodzić na spacery.
Liczba mnoga

We
You
They
like going for walks.

My lubimy chodzić na spacery.
Wy lubicie chodzić na spacery.
Oni lubią chodzić na spacery.

Odmiana czasownika to be Odmiana czasownka to have
Charakterystyczną cechą tego angielskiego czasu jest końcówka s lub es w trzeciej osobie liczby pojedynczej w zdaniach twierdzących i słowach posiłkowych zdań pytających oraz przeczących (does, doesn't).

Do czasowników angielskich, które kończą się na o, ch, sh, ss lub x, w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę es zamiast tradycyjnej s np:

* Tom goes to school every day. (On chodzi do szkoły codziennie).
* She washes her car in that car-wash. (Ona myje samochód w tej myjni).
* He boxes these products on that machine. (On wkłada te produkty do paczek na tej maszynie).
* She watches TV in the evenings. (Ona ogląda telewizję wieczorami).
* He dresses like a clown. (On ubiera się jak klaun).
* Mike often searches web directories for websites providing relevant information. (Mikie często przeszukuje katalogi internetowe, żeby znaleść strony, które zawierają odpowiednie informacje)..

Do czasowników, które kończą się na y, które poprzedza samogłoska - np: stay, buy, pray w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę s. Jeśli y jest poprzedzone spółgłoską, dodana zostaje końcówka es a y zmienia się na i, np.:

* He stays in this hotel every summer. (On przebywa w tym hotelu każdego lata).
* She buys a lot of things in this store. (Ona kupuje w tym sklepie dużo rzeczy).
* He prays a lot. (Dużo się modli)
* Meggy often buys things in lingerie stores. (Meggy często kupuje w sklepach z bielizną osobistą)
* He tries and tries and nothing comes out of it. (On próbuje i próbuje i nic z tego nie wychodzi).
* She cries like a baby. (Płacze jak dziecko).

Najczęściej używanymi określeniami czasu w Present Simple są:

* usually, always, often, sometimes, on Saturdays, at weekends (on weekends US English), rarely, on occasion, never, seldom, every day / month / year, frequently...


Czasy angielskie - Present Perfect Simple - Użycie

Czasu Present Perfect Simple używamy, gdy mówimy o :


# czynnościach w których czas trwania nie został podany lub jest nieistotny

I have been to Hollywood.
Byłem w Hollywood.


# czynnościach, które zaczeły się w określonym czasie w przeszłości i trwały aż to teraz

She has been a vet for two years.
Ona jest weterynarzem od dwóch lat.


# czynnościach które zaczęły się w przeszłosći i jeszcze się nie skończyły

I've written two letters today.
Napisałem dzisiaj dwa listy.
(mam do napisania więcej niż dwa)

# pzeszłych czynnościach, które mają skutek w teraźniejszości

I've lost my wallet.
Zgubiłem portfel.
(właśnie to zauważyłem)

Present Perfect Simple

Budowa: Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + III forma czasownika; np. I have worked for this firm for a year.; He has worked for us for a week.

Zdanie pytające: Pytanie ogólne: forma "to have" + podmiot + III forma czasownika

Have you done your homework yet?;

Pytanie szczegółowe: zaimek pytający + forma "to have" + podmiot + czasownik w III formie + reszta zdania (z opuszczeniem części, o którą pytamy) What has he done yet?

Zdanie przeczące: podmiot + odpowiednia forma "to have" + "not" ("haven't", "hasn't") + III forma czasownika; I have not seen him before.

Użycie: Czas ten może wyrażać czynności przeszłe lub teraźniejsze, zawsze jednak sugeruje silny związek z teraźniejszością. 1. Czynność, która właśnie się zakończyła, np. kilka minut temu.

He has just gone out. 2. Czynność przeszła, w przypadku której nie możemy podać czasu, kiedy ona się odbyła, ani nie posiadamy żadnej informacji, która pozwoliłaby to ustalić.

I've read the article, but I don't understand a word.; 3. Czynność przeszła, która ma wyraźny skutek w teraźniejszości. Look! I have washed your car! 4. Czynność, która odbyła się w przedziale czasu, który jeszcze się nie zakończył.; I've seen John three times this morning.

5. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal. She has worked for this company for two weeks. 6. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i zakończyła się w chwili, kiedy o tym mówimy. I haven't seen you for years! Charakterystyczne wyrażenia: just – właśnie; I have just done it. W zdaniu występuje między formą "to have" a czasownikiem. Występuje w zdaniach twierdzących. Already – już; Występuje w zdaniach twierdzących między formą "to have" a czasownikiem; She has already washed her hands.; yet - występuje w zdaniach przeczących na końcu zdania, gdzie oznacza "jeszcze", oraz w pytających (również na końcu), gdzie znaczy "już"; I haven't seen him yet.; Have you seen him yet? Ever – kiedykolwiek; Have you ever seen a ghost? For – (for a year, for two hours) oznacza okres, przez jaki czynność była wykonywana

I have lived here for three years. Since - używane dla określenia momentu, od którego czynność była wykonywana, np. since Monday; I haven't seen him for a month.;

Present Perfect Continuous używamy mówiąc o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała nieprzerwanie i trwa do chwili obecnej.

I've been cleaning my flat since 5 p.m. Sprzątam mieszkanie od godziny piątej.
John's been learning English for two years. John uczy się angielskiego od dwóch lat.
He's been waiting for his girlfriend for 2 hours. On czeka na swoją dziewczynę od dwóch godzin.

Ważne jest zrozumienie różnicy między użyciem Present Perfect a Present Perfect Continuous. Kiedy chcemy podkreślić skutek - użyjemy Present Perfect.

I'm waiting for her. Czekam na nią.
(w tej chwili - PRESENT CONTINUOUS)
I've waited for her for an hour. Czekałem na nią godzinę.
(czynnosc zakonczona (dokonana) bez precyzowania czasu - juz na nia nie czeka - PRESENT PERFECT)
I've been waiting for her for over an hour. Czekam na nią od ponad godziny.
(a jej nie ma i nie ma - czekanie się nie zakończyło ale nadal trwa - PRESENT PERFECT CONTINUOUS)

Zwróćmy uwagę na polskie tłumaczenia - zdanie w Present Perfect zostało przetłumaczone w czasie przeszłym natomiast pozostale dwa zdania są w czasie teraźniejszym! W drugim przykładzie czynność się zakończyła, jest dokonana, nie można tego powiedzieć o zdaniu trzecim.

Present Perfect Continuous używamy także jeśli czynność się skończyła, ale są widoczne i odczuwalne jej skutki:

I'm tired because I've been playing tennis. Jestem zmęczony, bo grałem w tenisa.
(już nie gram, ale jestem zmęczony i spocony)
You've been crying! What happened? Płakaliście! Co się stało?
Who's been driving my car?! Kto jeździł moim samochodem?! (jest cały brudny!)

Present Perfect Continuous zastosowanie
gramatyka angielska

Czas Present Perfect Coninuous jest, podobnie jak Present Prefect, łączy przeszlość z teraźniejszością.

Oba te czasy różnią się tym, że kiedy mówimy o czynności przeszłej, to w Present Perfect Continuous nie skupiamy uwagi na skutkach tej czynności w chwili obecnej, lecz podkreślamy fakt, że ta czynność trwa przez pewien okres czasu w przeszłości i że zakończyła się dopiero niedawno lub jeszcze trwa.

Możemy również dokładnie określić, od jakiego czasu lub, od którego momentu w przeszłości trwa czynność o której mówimy.

* I have been waiting here since yesterday. Czekałam tutaj od wczoraj.
* She has been studying English for two years.
Ona studiowała angielski od dwóch lat.
Można go również stosować w odniesieniu do czynności często powtarzającej się.

Uwaga: Czasowniki, wyrażające ciągłość czynności (przeważnie z SINCE i FOR):
to live-mieszkać, to sleep-spać, to stand-stać, to stay-przebywać, to study-studiować, to lie-leżeć, to learn-uczyć się, to rest-odpoczywać, to sit-siedzieć, to wait-czekać, to work-pracować

Natomiast czasowniki, które z reguły nie występują w Present Perfect Continuous to: TO BE, TO HAVE, TO KNOW, nie występują również w Present Continous

Tak więc czasu Present Perfect Contiuous, używamy opisując:

1. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal.
She has been typing this letter since breakfast.
Ona pisze ten list od śniadania. (Zaczęła po śniadaniu i nadal go pisze.)

2. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i zakończyła się w chwili, kiedy o tym mówimy.
I have been waiting for you for two hours!
Czekam na ciebie od dwóch godzin! (Ale właśnie przyszedłeś, więc już nie czekam)

RECENTLY, LATELY
Czasu Present Perfect Continuous można używać również bez dokładnego określania, kiedy dana czynność rozpoczęła się w przeszłości.
Pozwala to na bardziej ogólne wyrażenie zaistnienia tej czynności w przeszłości. Używamy do tego właśnie słówek: recently i lately.

She has been watching too much television lately.
Ona ostatnio oglądała zbyt dużo telewizji.
Recently, I have been feeling really tired.
Ostatnio czułem się naprawdę zmęczony.
1 1 1
2009-11-18T22:56:54+01:00
Witam !
Czas present Continuous-jest czasem terazniejszym,który służy do określenia czynności regularnych lub niezmiennych.Czas present Continuous wyraża czynności dziejące się w danym momęcie.

Czas present simple- to czas terzniejszy służący do wyrażania czynności stałych lub powtarzających się.

Czas present perfect-Służy do opisywania czynności,które zaczeły się dawniej ale jeszcze trwają .

Czas present perfect continuous-W przeciwieństwie do simple present,służy do określenia czynności regularnych lub nie zmieniających ,wyraża czynności dziejące się w danym momęcie

Present Perfect Simple--to czas przeszły ,zazwyczaj wyrażający zakończone czynności oraz minione stany.
x]

1 1 1