Odpowiedzi

2014-07-03T21:17:14+02:00
Miłość to najważniejsza cnota chrześcijańska, będąca spełnieniem najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego. Pojęcie miłości ma kilka znaczeń:
- miłość Boga do człowieka, której najważniejszymi przejawami są stworzenie świata i odkupienie człowieka;
-miłość człowieka do Boga, która jest odpowiedzią na Bożą miłość, a przejawia się w posłuszeństwie Bożej woli wyrażonej m.in. w Dekalogu oraz w czci oddawanej Bogu przez człowieka;
-miłość bliźniego, która jest pragnieniem dobra drugiego człowieka. przybiera ona różne formy: miłość małżeńska, rodzicielska, braterska, aż do miłości nieprzyjaciół.
Ukoronowanie ludzkiej miłości do Boga i człowieka i swoistą nagrodą za nią będzie wieczne zbawienie.
Szczególnym rodzajem czy przejawem miłości świadczonej tym, którzy albo na tę miłość –po ludzku mówiąc- nie zasługują, albo tej miłości nie mogą odwzajemniać  jest miłosierdzie. Pojęcie miłosierdzia mają dwa podstawowe znaczenia:
-miłosierdzie okazywane grzesznikowi przez Boga bogatego w miłosierdzie. Tego miłosierdzia doznaje grzesznik zwłaszcza w sakramencie pojednania;
-miłosierdzie okazywane bliźnim będącym w trudnej sytuacji życiowej, np. na skutek choroby, katastrofy czy innego nieszczęścia.