PRZETŁUMACZ :
1.What do the experts think about global warming?
Nobody reallyknows for sure how fast the planet.Experts do know,however,that if we don't do something about it,the problem will continue to get worse.

2.What causes global warming?
Scientists blame fossil fuels for global warming. You see,when you burn gas or oil, they produce greenhouse gases. Then,when these greenhouse gases are trapped in the atmosphere, they prevent heat escaping intro space and they make the earth warmer. Deforestation ( cutting down trees) adds to the problem.

3.Is anybody doing anything about global warming?
Slowing down global warming is a very difficult task and it seems that people can't agree on what to do. Some people think that if governmentsmake laws about it, that will help. Others believe that is should be up to each person or company to decide what to do.

4.What will happen ig global warming continues ?
Again,the answer is, " Nobody reallyknows for sure. " However, people who study the earth's climate can make guesses. They believe that earth keeps getting warmer, the sea level might rise, animals may become extinct, and there may be more storms and floods.

5.What can I do about global warming?
It's simple ! If you use less energy, you'll help slow down global warming. If you want to use less energy :
- turn off lights when you leave a room
- use air conditioners wisely
- take shorter showers
- don't leave the TV on when you go out.

Proszę przetłumaczcie :))

3

Odpowiedzi

2009-11-19T15:03:04+01:00
1. Co eksperci myślą o globalnym ociepleniu?
Nikt na pewno jak szybko planeta.Eksperci wiedzą,jednakże,że, jeżeli czegoś nie zrobimy z tym, problem będzie kontynuował i może pogorszyć się.

2.
Naukowcy winią paliwa kopalne za globalne ocieplenie. Widzisz,kiedy spalasz gaz albo smarujesz, oni produkują gazy szklarni. Wtedy,kiedy te gazy szklarni są złapane w pułapkę w atmosferze, oni zapobiegają gorąco uciekające przestrzeń wprowadzenia i oni robią, że ziemia jest cieplejsza. Deforestacja ( ścinająca drzewa) dodaje do problemu.

3. Jest kimś robiącym cokolwiek o globalne ocieplenie?
Zwalnianie globalne ocieplenie jest bardzo trudnym zadaniem i to wydaje się, że ludzie nie mogą uzgodnić co zrobić. Jacyś
ludzie myślą, że, jeżeli prawa governmentsmake o tym, które pomoże. Inni wierzą, że to jest powinien być na nogach do każdej osoby albo przedsiębiorstwa, by zdecydować co zrobić.

4.Znów, odpowiedź jest, " Nikt (nie wiem co to znaczy) na pewno. " Jednakże, ludzie, którzy studiują klimat ziemi mogą zrobić przypuszczenia. Oni wierzą, że ta ziemia staje się cieplejsza dalej, poziom morza mógłby podnieść się, zwierzęta mogą wymierać i mogą być więcej burz i powodzie.5. Co mogę zrobić o globalne ocieplenie?
To jest proste ! Jeżeli użyjesz mniej energii, pomożesz zwolnić globalne ocieplenie. Jeżeli chcesz użyć mniej energii :
- wyłącz światła kiedy zostawiasz pokój
- bierz krócej prysznice
- nie zostawiaj TV włączonego kiedy wychodzisz.

2009-11-19T15:06:09+01:00
1.Co robią eksperci w celu obmyślenia globalnego ogrzewania?
Każdy rzeczywiście poznaje na pewno jak szybko krążą planety. Eksperci poznają jednak, co trzeba zwobić abyśmy my robili coś z tym,kwestia będzie kontynuowanie otrzymywania gorszy.

2.Co powoduje globalne ogrzewanie?
Skamieniełość winy Naukowców zaopatruje w paliwo dla globalnego ogrzewania. Widzicie kiedy wy palici się gaz albo olej, one produkują gazy cieplarni.
2009-11-19T15:35:08+01:00
1. Co eksperci myślą na temat globalnego ocieplenia?
Nikt tak naprawdę nie wie na pewno jak szybko planeta (tu chyba czegoś brakuje?). Eksperci uważają, że jeśli nic nie zrobimy w tej sprawie, problem będzie się pogarszał.

2. Co powoduje globalne ocieplenie?
Naukowcy obwiniają paliwo za globalne ocieplenie. Widzisz, kiedy palisz gaz albo olej, one produkują gazy cieplarniane. Potem, kiedy te gazy cieplarniane dostają się do atmosfery, przeszkadzają ciepłu wydostawać się do przestrzeni kosmicznej i sprawiają, że ziemia jest cieplejsza. Wycinanie drzew pogłębia problem.

3. Czy ktokolwiek robi cokolwiek w sprawie globalnego ocieplenia?
Spowalnianie globalnego ocieplenia jest bardzo trudnym zadaniem i wydaje się, że ludzie nie mogą zgodzić się, co robić. Niektórzy ludzie sądzą, że jeśli rząd ustanowi jakieś prawo na ten temat,to to pomoże. Inni wierzą, że każdy człowiek lub instytucja sama powinna zdecydować co robić.

4. Co stanie się, jeśli globalne ocieplenie będzie się pogłębiać?
Znowu odpowiedź brzmi 'Nikt nie wie na pewno'. Jednakże, ludzie, którzy studiują klimat Ziemi mogą zgadywać. Wierzą, że Ziemia wciąż będzie się ocieplać, poziom mórz może się podnosić, zwierzęta mągą wymrzeć i może być więcej burz i powodzi.

5. Co mogę zrobić w sprawie globalnego ocieplenia?
To proste! Jeśli używasz mniej energii , pomagasz zwolnić globalne ocieplenie. Jeśli chcesz zużywać mniej energii:
- wyłączaj światło kiedy wychodzisz z pokoju,
- używaj mądrze warunków powietrza,
- bierz krótsze prysznice,
- nie zostawiaj włączonej telewizji kiedy wychodzisz.