Odpowiedzi

2009-11-21T17:03:19+01:00
Nazwa sceny politycznej, a ściślej mówiąc ruchu politycznego, a więc partii politycznej, brzmiałaby: „Partia Interesu Publicznego” w skrócie PIP lub „ Partia Interesu Narodowego” w skrócie PIN, lub też „ Partia Narodu Polskiego” w skrócie PNP.Ruch ten powinien być masowy i na tej podstawie sprawować władzę, bo władzę powinien sprawować NARÓD, a nie jak dotychczas partie polityczne, które powstały z zagrabionego majątku narodowego przez żydo-komunę, syjonistów i klerykałów, i które wykorzystały ideologie, hasła i obietnice wyborcze jedynie w partykularnym interesie czołowych polityków partii i ich sponsorów.

Program ruchu lub partii bazowałby na:

1) utworzeniu 500.000 nowych miejsc pracy w sektorze gospodarki złożami, zasobami i środowiskiem naturalnym oraz w gospodarce odpadami,

2) budowie 250 nowoczesnych składowisk odpadów i 2500 lokalnych oczyszczalni ścieków w całej Polsce oraz modernizacji polskiej energetyki konwencjonalnej,

3) zakazie prywatyzacji strategicznych dziedzin gospodarki narodowej w tym kopalni i elektrowni, elektrociepłowni i linii przesyłowych energii,

4) utworzeniu sądów powszechnych z zasadą orzekania o winie przez ławę przysięgłych,

5) utworzeniu 24-osobowego Trybunału Konstytucyjnego, którego skład stanowiliby przedstawiciele najliczniejszych grup zawodowych, wybieralni losowo spośród obywateli uprawnionych do głosowania,

6) zapisie konstytucyjnym o wyborze sędziów sądów powszechnych, na zasadzie wyboru do władz samorządowych,

7) zniesieniu immunitetów per ustawa dla: posłów, sędziów, prokuratorów, itp., w przypadku popełnienia przez nich przestępstw pospolitych, korupcji i zdrady stanu,

8) wpisaniu w KONSTYTUCJĘ rozdziału o wysokości kar za przestępstwa popełnione na NARODZIE, w tym karę dożywocia i przepadek mienia za korupcję znacznego wymiaru,

9) wpisaniu w Konstytucję rozdziału określającego jednoznacznie prawa i obowiązki kościołów wyznaniowych, w tym obowiązek płacenia przez kościoły podatków od działalności gospodarczej, przychodów za posługi duchowe oraz jednorazowych darowizn w kwocie powyżej 20 PLN.

10) zapisie w Konstytucji RP o bezwarunkowym referendum narodowym w sprawach ograniczenia lub zmian KONSTYTUCJI RP, przyłączenia POLSKI do związków militarnych, gospodarczych lub innych, szkodzących interesowi narodowemu,

11) na zapisie w Konstytucji RP w art. 13, że syjonizm, klerykalizm i klerykofaszyzm są ideologiami szkodzącymi demokratycznemu państwu polskiemu i działanie w interesie tychże ideologii jest w Polsce zakazane

12) zapisie w Konstytucji RP, pod karą odpowiedzialności konstytucyjnej i personalnej, że działacz polityczny, poseł, senator, premier, prezydent, urzędnik państwowy i samorządowy, ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia wszystkim grupom społecznym możliwości godnego życia, rozwoju, edukacji, i że każdemu obywatelowi RP, który jest niezdolny do wykonywania pracy zawodowej lub nie ma możliwości wykonywania pracy zawodowej przysługuje zasiłek finansowy bez względu na okres trwania wypłaty świadczeń,

13) zapisie w Konstytucji RP, że udział we wszystkich wyborach lub referendach jest obowiązkowy, a nieuzasadniona absencja podlega karze grzywny w wysokości jednej średniej krajowej oraz karze pozbawienia wolności do lat 2.

14) Spowodowaniu odbycia referendum narodowego w sprawie przyjęcia przez NARÓD zapisów Traktatu Lizbońskiego jedynie w tych punktach, w których nie jest on sprzeczny z KONSTYTUCJĄ RP i którego zapisy nie stanowią zagrożenia interesu niezależnego i zrównoważonego rozwoju NARODU POLSKIEGO.