Odpowiedzi

2009-11-19T16:50:38+01:00
1.Władza w państwie demokratycznym podzielona jest wg. Monteskiuszowskiej Zasady Trójpodziału Władz. Zasadniczą role ustawodawcy odgrywa parlament. Posiada także uprawnienia do sprawowania kontroli nad rządem oraz rozstrzyga o budżecie państwa. Władzę wykonawczą sprawują prezydent i rząd.

2. Zasada Trójpodziału Władz wprowadzona jest by podzielić, uporządkować odpowiednie obowiązki w Państwie.
Władza państwowa dzieli się na ustawodawczą -odpowiedzialną za stanowienie prawa, wykonawczą - mającą je realizować w praktyce i sądowniczą -rozstrzygająca spory na podstawie obowiązujących norm prawnych.

3.Przed samowolą władz chronią nas liczne prawa :
-Konstytucja
-Zasada suwerenności narodu - źródłem władzy jest naród, który jest uprawniony do decydowania i rozstrzygania w sprawach najważniejszych dla państwa. Sprawowanie władzy pośredniej- wybierając parlament, prezydenta itp., bezpośredniej- uczestnicząc w referendum lub korzystając z prawa weta i inicjatywy ludowej.
-Zasada Państwa Prawa
-Zasada przedstawicielstwa (reprezentacji)
-Praworządność
-Zasada ograniczonych rządów większości lub Rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości
-Zasada Trójpodziału Władz
-Zasada Pluralizmu
-Zasada Suwerenności Narodu