Poniższy fragment tekstu pochodzi z Deklaracji praw człowiekai obywatela uchwalonej w czasie rewolucji francuskiej w 1789r.do którego z wymienionych rodzajów piśemnictwa zaliczysz ten dokument? Czy jest on:opowiadaniem,dokumentem o charakterze prawnym,artykułem prasowym?
Art.1Ludzie rodzą się i żyją wolnymi i równymi wobec prawa(...).
Art.3.Źródłem każdej władzy(...).jest naród.Żadna instytucja ani osoba nie może mieć władzy,która by nie pochodziła od narodu(...).Art.10.Nikt nie może być niepokojony za swe przekonania,nawet religijne,o ile manifestowanie ich nie zakłóca prawnie ustalonego porządku publicznego (...).
Ar.11.(...).każdy obyatel może swobodnie pisać,mówić i drukować ,z zastrzeżeniem jednak odpowiedzialności za nadużywanie tej wolności w wypadkach przez prawo przewidzianych.(..).

1

Odpowiedzi

2009-11-19T18:14:55+01:00
Fragment tekstu pochodzący z Deklaracji praw człowieka i obywatela uchwalonej w czasie rewolucji francuskiej w 1789r. jest dokumentem o charakterze prawnym, bo zawiera artykuły,podpunkty i różnegorodzaju ustawy.
3 5 3