Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T18:26:26+01:00
Veterinary surgeon talk it in treatment of home (domestic) animal specialist and raising, which (who) has at disposal knowledge at the level of medical. Identifying is purpose of its (his) work and braving of disease of animal. Does not have distribution in principle on specialization. Each veterinary surgeon should advise with each animal theoretically, however, some are concentrated in practice on concrete sorts. Does not have veterinary medicine long tradition far too < market >. Animals are cured on seriously from only XX century (age). Modern veterinary surgeon is beholden < oblige > for observance and polish legislation binds (be in force) generalizations of law of (as of right of) animals ( him (it) and it talk world declaration animal ) and respecting of basic principle sozologii and environmental protection. Nevertheless, treatment of animal is complicated (elaborate) < complicate > than people. Detailed interview is base of treatment in this case (chance) also, which (who) allows to direct on proper (suitable) diagnosis. Center (means) is served pharmacological in treatment in (to) first sequence, but only when they are not forceful get (reach) requirement of serious intervention. Health center is basic work-place of veterinary surgeon for animals CONDITIONS OF WORK. Specificity of cabinet will be other in city, where majority patient it small animals, but beyond city other, where physician adjoins with animals cultivated on village. Visits are frequent in this second (other) case (accidentally) at patients, because they are not transported these biggest animals for physician. Work of veterinary surgeon has individual character most often and independent, however, it is based on contacts in big measure with people. It dries informations from they about state of (condition of) health of patient. It are directed < lead (drive) > from other part for they about cherishing instructions animals ill < patient >. Veterinary surgeon works in different hours. First of all, it depends since work of cabinet. Just as in case of (accidentally of) physician so and veterinary surgeons must be prepared afternoons for work and night duty hours in some cabinets and to idle days. Person should be veterinary surgeon CLAIM (DEMAND), which (who) loves animals, but it is able to maintain for they simultaneously and distance for their treatment some. It is not possible to forget at it, that physician must convict them as fairest cooperation with of all sorts and kinds owners of animals connecting (adjoin) for, treatment will not bring without which (who) effects. Ability of persuasion is useful from there. Memory is important in this work good < goods (right) > and courage, because all animals will treat veterinary surgeon not in a friendly manner < friendship >. Debt < long > and stress can cause crucifying work. Veterinary surgeon should think too logically, there to be observant and exact, as well as fastly and make a decision pat. Continuous additional training is essential also. Physician of veterinary medicine must be proficient person physically, as this work is executable < execute > in movement (traffic) often very. Good sight is important and hearing. Daltonizm And there is important contraindications for this practice of profession (contest) niedosłuch. Just as allergy on fur of animal. CONDITIONS OF TAKING OF WORK are in sole poland for profession of (contest of) veterinary surgeon on one of four veterinary department in country studio (study) expensive (dear) < way > in lublin -, wroclaw, warsaw or olsztyn. Three first it on agricultural academies studio (study), last on university - Warmińsko-Mazurskim. Can search CAPABILITY OF EMPLOYMENT in private veterinary surgeons work and in state veterinary sector (trade). It means, that can work beyond surgery on local positions of inspectors of veterinary medicine ( e.g. provincial ), as well as in stations -epidemiological sanitary etc. first of all, WAGES OF wages of veterinary surgeons depend on number of client and cases (accidentally). Then they depend on place of activity it mainly, competition and qualities of suggested favors (services). It is necessary to remember, that opinion emerges in case of (accidentally of) veterinary surgeon, which (who) can project on him (it) just as this place has in case of (accidentally of) physician. If opinion is good < goods (right) >, veterinary surgeon can count on high revenues.


Weterynarz to specjalista w leczeniu zwierząt domowych i hodowlanych, który dysponuje wiedzą na poziomie lekarskim. Celem jego pracy jest rozpoznawanie i zwalczanie chorób zwierząt. W zasadzie nie ma podziału na specjalizacje. Teoretycznie każdy weterynarz powinien sobie poradzić z każdym zwierzęciem, jednak w praktyce niektórzy koncentrują się na konkretnych gatunkach.

Weterynaria nie ma zbyt długich tradycji. Zwierzęta na poważnie leczy się dopiero od XX wieku. Współczesny weterynarz jest zobowiązany do przestrzegania i upowszechniania praw zwierząt (obowiązuje go polskie ustawodawstwo i Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia) oraz respektowania podstawowych zasad sozologii i ochrony środowiska.

Leczenie zwierząt jest niemniej skomplikowane niż ludzi. W tym wypadku również podstawą leczenia jest szczegółowy wywiad, który pozwala naprowadzić na właściwą diagnozę. W leczeniu w pierwszej kolejności podawane są środki farmakologiczne, a dopiero gdy nie są one skuteczne zachodzi potrzeba poważniejszej interwencji.

WARUNKI PRACY

Podstawowym miejscem pracy weterynarza jest przychodnia dla zwierząt. Inna będzie specyfika gabinetu w mieście, gdzie większość pacjentów to zwierzęta małe, a inna poza miastem, gdzie lekarz styka się ze zwierzętami hodowanymi na wsi. W tym drugim przypadku częstsze są wizyty u pacjentów, gdyż te największe zwierzęta nie są transportowane do lekarza.

Praca weterynarza ma najczęściej charakter indywidualny i samodzielny, jednak w dużej mierze opiera się na kontaktach z ludźmi. To od nich czerpie informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Z drugiej strony to do nich kierowane są instrukcje na temat pielęgnacji chorych zwierząt.

Weterynarz pracuje w różnych godzinach. Zależy to przede wszystkim od czasu pracy gabinetu. Podobnie jak w przypadku lekarzy tak i weterynarze muszą być przygotowani na pracę popołudniami oraz w niektórych gabinetach dyżury nocne i w dni wolne od pracy.

WYMAGANIA

Weterynarzem powinna być osoba, która kocha zwierzęta, ale jednocześnie potrafi zachować do nich i do ich leczenia pewien dystans. Nie można przy tym zapomnieć, że stykając się z przeróżnymi właścicielami zwierząt lekarz musi ich przekonać do jak najlepszej współpracy, bez której leczenie nie przyniesie efektów. Stąd przydatna jest umiejętność perswazji.

W tej pracy ważna jest dobra pamięć i odwaga, gdyż nie wszystkie zwierzęta będą traktowały weterynarza przyjaźnie. Długa i męcząca praca może powodować stres. Weterynarz powinien też myśleć logicznie, być spostrzegawczy i dokładny, a także szybko i trafnie podejmować decyzje. Niezbędne jest także ciągłe dokształcanie.

Lekarz weterynarii musi być osobą sprawną fizycznie, ponieważ praca ta jest bardzo często wykonywana w ruchu. Istotny jest dobry wzrok i słuch. Daltonizm i niedosłuch są istotnymi przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu. Podobnie jak alergie na sierść zwierząt.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY

W Polsce jedyną drogą do zawodu weterynarza są studia na jednym z czterech wydziałów weterynaryjnych w kraju - w Lublinie, Wrocławiu, Warszawie lub Olsztynie. Trzy pierwsze to studia na akademiach rolniczych, zaś ostatnie - na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Weterynarze mogą szukać pracy w prywatnej i w państwowej branży weterynaryjnej. Oznacza to, że poza gabinetami lekarskimi mogą pracować na stanowiskach lokalnych inspektorów weterynarii (np. wojewódzkich), a także w stacjach sanitarno-epidemiologicznych itp.

ZAROBKI

Zarobki weterynarzy zależą przede wszystkim od liczby klientów i przypadków. Te z kolei zależą głównie od miejsca działalności, konkurencji oraz jakości proponowanych usług. Trzeba pamiętać, że w przypadku weterynarza powstaje opinia, która może na niego rzutować podobnie jak ma to miejsce w przypadku lekarzy. Jeśli opinia jest dobra, weterynarz może liczyć na wysokie dochody.


Co chcesz sobie wybierz! pozdro