1. Wyjaśnij, dlaczego Józef Piłsudski zdecydował się przeprowadzic zamach majowy?

2. Oceń, jak zmienił się system rządów w Polsce po wprowadzeniu "noweli sierpniowej"?

3. Odpowiedz, jak i dlaczego doszło do powstania BBWR i Centrolewu?


Prosze o szybką odpowiedz błagam...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T18:47:09+01:00
1.
Józef Piłsudski przekonany był o tym, że koniec wojny oznaczać będzie zakończenie także ostrych sporów orientacyjnych w polskim społeczeństwie. Sądził, że w niepodległym państwie polskim partie i stronnictwa polityczne będą w stanie w sprawach najważniejszych znaleźć płaszczyznę kompromisu. Ostra walka rozgrywająca się na scenie politycznej II Rzeczpospolitej zawiodła te nadzieje.
''Zdawał sobie bowiem Piłsudski sprawę, że nie istnieją praktycznie żadne szanse na stworzenie stronnictwa czy obozu politycznego i wygranie tą drogą wyborów parlamentarnych. Konsekwencją nowej sytuacji było odwołanie się do tradycji legionowej: próba stworzenia szerszego zaplecza politycznego w oparciu o środowiska kombatanckie.''

2.
Ustawa ta złożona była z ośmiu artykułów wprowadzających zmiany do sześciu artykułów Konstytucji marcowej.

Sprawy budżetowe:
ścisły terminarz prac parlamentu nad uchwaleniem budżetu:
rząd zobowiązany był złożyć projekt budżetu najpóźniej na pięć miesięcy przed końcem danego roku budżetowego;
w razie niedotrzymania określonych terminów budżet miał obowiązywać w formie przedstawionej w projekcie rządowym lub w formie w jakiej został opracowany przez izbę we właściwym jej terminie.

Rozwiązywanie Sejmu i Senatu:
izby miał prawo rozwiązać Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów umotywowany orędziem, co istotniejsze: Sejm utracił prawo rozwiązania się własną uchwałą.

Uprawnienia prezydenta w zakresie ustawodawstwa:
prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w ściśle określonych warunkach, dotyczących jedynie wyznaczonych kwestii, istotne zagadnienia prawno-ustrojowe pozostały materią jedynie ustawową.
prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w trybie specjalnej ustawy o pełnomocnictwach (za zgodą parlamentu).

Wotum nieufności dla rządu:
wniosek o wotum nie mógł być poddany pod głosowanie na tym samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony.
uchwalony mógł być przez 1/6 składu izby + 1 poseł, czyli 78 posłów.

3.
BBWR został założony z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. W styczniu 1928 Piłsudski polecił Waleremu Sławkowi stworzyć organizację, która mogłaby wystartować w wyborach. Po zaproponowaniu stworzenia BBWR Piłsudski pozwolił im działać na własną rękę. Pierwotnym celem powstania BBWR było utworzenie porozumienia wyborczego. Program polityczny stowarzyszenia miał opierać się na filozofii sanacji. BBWR zaczął szybko zdobywać poparcie wielkich właścicieli ziemskich i przemysłowców.

Któregoś dnia miałam to zadane właśnie i dostałam 5 :)
(niestety jest to z internetu, nie pamiętam z jakiej strony ale odpowiedzi dobre)
3 3 3