Prosze przetłumaczcie mi to na angielski :

Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych są tak różnorodne pod względem kultury i tradycji, jak same Stany – skupisko wszystkich nacji świata. Święta są tutaj prawdziwą kulturową tęczą. Amerykanie zebrali do jednego świątecznego worka różnorodne piosenki, historie, zabawy z niemal całego świata. Jest tu zarówno świąteczna choinka, udekorowana lampkami i bombkami, z aniołkiem lub gwiazdą na czubku, wystawny świąteczny obiad, jak i prezenty oraz Kalendarz Adwentowy. Choinka i kalendarz przybyły do Stanów z Niemiec, karty świąteczne – z Anglii, z Irlandii – zwyczaj dekorowania okien świątecznymi lampionami. Można się jednak doszukać także typowo amerykańskich akcentów! Są nimi świąteczne postacie: Rudolph – czerwononosy, najbardziej znany renifer z zaprzęgu Świętego Mikołaja oraz Frosty – „zmarznięty” bałwanek. Ogromną rolę w okresie świąt odgrywają świąteczne piosenki, rozbrzmiewające z każdego głośnika w domach, samochodach, jak również w świątecznych kartkach oraz... w telefonach.
Jako że Stany to ogromny kraj, Amerykanie świętują zarówno na plaży, jak i w otoczeniu śniegu. Lepione są śnieżne bałwanki, choć zdarzają się także burze śnieżne, co powoduje, że poświąteczne zajęcia w szkołach są odwołane! Mimo, iż niektórzy nie mogą się już doczekać ulubionej lekcji matematyki...

Niestety, święta w Stanach stały się bardzo skomercjalizowane, co powoduje, że są przyczyną stresów, związanych z ogromnymi wydatkami, które zaczynają się na długo przed świętami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T19:18:49+01:00
Christmas in the United States are so diverse in terms of culture and tradition, the same as United - concentration of all nations of the world. Christmas is here a real cultural rainbow. Americans gathered for a festive bag a variety of songs, stories, fun
from almost all over the world. There is both a Christmas tree decorated with lights and baubles, the angel or star on the top, a sumptuous Christmas dinner and gifts and the Advent Calendar. Christmas tree and the calendar came to the United States from Germany, the card
Christmas - from England to Ireland - the custom of decorating Christmas lanterns windows. However, you can discern the typical American accent! These are festive characters: Rudolph - the Red, the most famous reindeer of Santa's sled and Frosty - "frozen" Snowman. An important role during the
Christmas play Christmas songs resounding from every speaker in the homes, cars, as well as Christmas cards and ... the phones.
That the United States as a great country, Americans are celebrating both the beach and in the surrounding snow. Lepione are snow snowmen, but there are also snow storms, causing the seizure poświąteczne
in schools has been canceled! Although some may not be looking forward to your favorite math class ...

Unfortunately, the holidays in the United States have become very commercialized, with the result that they are the cause of stress related to the huge expenditure, which begin long before Christmas.