Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T20:11:19+01:00
====Z doktryny katolickiej wynika jasno, że na zbawienie ma się tylko szanse wtedy kiedy przystępuje się do sakramentów. Zbawienie jest równoznaczne z oglądaniem Boga, uratowaniem od gniewu Bożego. Stanowi ono zasadniczy motyw chrześcijańskiego orędzia. Ewangelia jest dobra nowiną o zbawieniu. Według Nowego Testamentu uniwersalizm zbawienia opiera się na powszechnej zbawczej woli Boga ( J 1,29;1 Tm 2,3 Tm4,10). Wszyscy ludzie są objęci tym Bożym planem pragnieniem i żaden człowiek nie zostaje osamotniony przez Opatrzność. Jednak Bóg postawił nam też warunki. Stąd sakramenty, dziesięć przykazań etc. To wszystko nakłada się na zbawienie, lecz jak mówi Biblia : "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie."(Mt 7:21-29) Idąc dalej szesc Prawd Wiary mówi:
1.Jest jeden Bóg.
2.Bóg jest sędzią sprawiedliwym który za dobre wynagradza a za złe karze.
3.Są trzy osoby Boskie :Bóg Ojciec Syn Boży i Duch Święty.
4.Syn Boży stał sie człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5.Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6.Łaska Boża jest dla zbawienia koniecznie potrzebna.

====Od początku marsz tajemniczych mędrców za gwiazdą symbolizował uniwersalizm zbawienia. Św. Leon Wielki z okazji Objawienia Pańskiego napisał kazanie, w którym potwierdził przekonanie Kościoła o powszechnym powołaniu do świętości: „Niech w osobach trzech mędrców wszystkie narody oddają pokłon Stwórcy wszechświata. I nie tylko Judea, ale cała ziemia niech pozna Boga, by wszędzie... wielkie było Jego imię”.

=====Gwiazda betlejemska to symbol samego Chrystusa, stają się zrozumiałe wypowiedzi niektórych Ojców Kościoła, że gwiazda ta świeciła dziesięć tysięcy razy jaśniej niż słońce. Mędrcy lub Magowie ze Wschodu byli pierwszymi przedstawicielami narodów pogańskich, którzy rozpoznali w Jezusie Zbawiciela i oddali mu hołd. Nie wiemy dokładnie ilu było tych mędrców. Tradycja łacińska mówi o trzech i nadała im imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Inne tradycje mówią nawet o dwunastu. Dlaczego tych mędrców nazywamy królami i dlaczego mówimy, że było ich trzech? Otóż liczba trzy wyraża uniwersalizm zbawienia, jaki przynosi nam Chrystus. Wyobrażano sobie, że byli to przedstawiciele rasy białej, czarnej i żółtej, a także, iż jeden z nich był młody, drugi w średnim wieku, trzeci starym - słowem, że byli to przedstawiciele całej ludzkości. Magia jest mądrością ludzką najbardziej odległą od Boga. Ale Chrystus Pan przyszedł zbawić wszystkich, nawet tych, którzy są najbardziej oddaleni od Boga. To duchowe nawrócenie mędrców vel magów Ewangelista zaznacza uwagą, że inną już drogą - nie tą, którą przyszli – wrócili do ojczyzny. Chrystus Pan przyszedł zbawić wszystkie narody i wszystkich ludzi, że przed Jego zbawczą mocą pochylą się nawet ci, którzy stali się slugami różnych ciemności, i ci, którzy sprawują władzę tego świata.
6 2 6
2009-11-19T20:28:32+01:00
Uniwersalizm to pogląd, głoszący, że każdy zostanie zbawiony. Wiele ludzi dziś trzyma się poglądu „uniwersalnego zbawienia” – uznając, że wszyscy ludzie spotkają się na końcu w niebie razem z Panem. Być może to myśl mężczyzn i kobiet, żyjących życiem wiecznych problemów, sprawia, że odrzucają nauczanie Pisma Świętego na ten temat. Dla niektórych jest to przeakcentowanie miłości i miłosierdzia Chrystusa, które prowadzi ich do tego, że wierzą, iz Bóg zmiłuje się nad każdą duszą. Pismo jednak naucza, że niektórzy spędzą wieczność w piekle, podczas gdy inni spędzą ją w raju razem z Panem
7 4 7
2009-11-19T20:30:06+01:00
Uniwersalizm zbawienia polega na tym że każdy człowiek, w każdym czasie może zostać zbawiony....pod warunkiem że przez całe zycie był wierny Bogu i wypełnieł jego przykazania.

Mam nadzieję że odpowiedziałam dobrze ;-)
9 4 9