Odpowiedzi

2009-11-19T20:37:07+01:00
Warszawa jest miastem w centralnej Polsce, od 1596 r. stolicą Polski, a także ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym.

Siedziba władz państwowych, przedstawicielstw dyplomatycznych innych państw, organizacji o zasięgu ogólnokrajowym.

Turyści chętnie odwiedzają m.in. Stare Miasto i Nowe Miasto, Trakt Królewski, biegnący od Zamku Królewskiego, przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Al. Ujazdowskie w kierunku Wilanowa, zabytkowy cmentarz - Powązki.

Przez cały rok w mieście odbywają się imprezy, które uatrakcyjnią nawet najkrótszy pobyt w stolicy, np. targi, koncerty, wystawy.

Przełom wieku XIII i XIV (dokładna data nie jest znana) to czasy lokacji miasta na prawach chełmińskich i może być uznany za zamknięcie pradziejowego i wczesnodziejowego etapu dziejów Warszawy. Gdy w roku 1321 wzmiankowany jest po raz pierwszy kasztelan warszawski, miasto znajdowało się na terenie dzisiejszego Starego Miasta.

Już przed rokiem 1596 Warszawa zaczęła zmieniać się w miasto rezydencjonalne, zaś proces ten w pierwszej połowie XVII wieku uległ znacznemu przyspieszeniu.
Dawne podwarszawskie wsie (Praga, Skaryszew, Grochów) zamieniały się w miasteczka; w XVII wieku powstawały także nowe osady, np. Leszno i Grzybów.

W latach dziewięćdziesiątych XVIII w. pojawiły się kamienice pięcio- i sześciopiętrowe; normą było wykorzystanie najmniejszych nawet działek i zagęszczanie zabudowy, co tworzyło charakterystycznie podwórka - studnie.
Skala rozwoju wymagała usprawnienia komunikacji oraz poważnych inwestycji w infrastrukturę komunalną. W 1864 roku stolica otrzymała pierwszy stały most przez Wisłę, wybudowany na wysokości Starego Miasta przez wybitnego inżyniera Stanisława Kierbedzia.


Warschau ist eine Stadt im zentralen Polen, seit 1596, die polnische Hauptstadt, als auch ein bedeutendes Zentrum für wissenschaftliche, kulturelle, politische und wirtschaftliche.

Sitz der Regierung, die diplomatischen Missionen anderer Länder, Organisationen, landesweit.

Häufig von Touristen besucht wird, einschließlich Old Town und New Town Königsweg, gerechnet ab dem Königsschloss, der Krakauer Vorstadt, Neue Welt und Al. Ujazdowskie Richtung Wilanow, historische Friedhof - Powązki.

Im Laufe der Jahre, die Stadt, die Veranstaltung zu würzen die kürzeste Aufenthalt in der Hauptstadt, wie Messen, Konzerte und Ausstellungen.

Die Wende des Jahrhunderts XIII und XIV (genaues Datum nicht bekannt) ist die Lage der Stadt in Zeiten von Chelmno und Rechte als abgeschlossen gelten kann und wczesnodziejowego prähistorischen Bühne der Geschichte in Warschau. Als das Jahr 1321 ist zum ersten Mal Kastellan von Warschau, wurde die Stadt in der heutigen Altstadt erwähnt.

Bereits vor dem Jahr 1596 begann in Warschau Residenzstadt zu ändern, während der Prozess in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, hat sich erheblich beschleunigt.
Ehemalige Vorstädten (Prag, Skaryszew, Grochow) wandte sich in die Stadt, im siebzehnten Jahrhundert und gründeten neue Siedlungen, zum Beispiel, Leszno und Pilze.

In den neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts gab es Gebäude mit fünf oder sechs Etagen, die Norm war die geringste von Grundstücken und Bau-Verdichtung, die bezeichnenderweise umfasste Garten - Brunnen zu verwenden.
Das Ausmaß der Entwicklung benötigt, um die Kommunikation zu verbessern, und erheblicher Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Im Jahre 1864 erhielt die erste ständige Hauptstadt der Brücke über die Weichsel, auf der Höhe der Altstadt von dem hervorragenden Ingenieur Stanislaw Kierbedz gebaut.