Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T22:41:33+01:00
Wiele angielskich tradycji sięga swoimi korzeniami do czasów przedchrześcijańskich –
starym symbolom nadano po prostu nowe znaczenia . Jeżeli więc ktoś wybiera się tego dnia z
wizytą do naszych angielskich znajomych , to niech nie oczekuje , że podzieli się opłatkiem i
skosztuje dwunastu postnych potraw .
W Anglii najważniejszym dniem świątecznym jest 25 grudzień , ale dodam , że nie świętuje
się tam Wigilii .
Gdy zbliżają się Święta , wszyscy Anglicy dekorują swoje domy , by stworzyć klimat
świąt. Następnie wieszają przy kominku Christmas stockings ; długie kolorowe skarpety , a na
podłodze stawiają talerzyk z ciasteczkami i szklankę z mlekiem .
Tradycją jest obdarowywanie prezentami dzieci przez świętego Mikołaja . Dzieci wierzą ,
że Mikołaj przecisnąwszy się przez komin , wkłada prezenty do skarpet ( niegrzecznym
zostawia w nich nie rózgi , ale węgiel ) , przegryza ciasteczko i raczy się pozostawionym dla
niego napojem .
Opowiem teraz co nieco o świątecznej kuchni . Główne miejsce na stole zajmuje
nadziewany indyk w otoczeniu pieczonych ziemniaków , brukselki , marchewki i groszku .
Obok talerzy leżą Christmas crackers ; długie cukierki . Posiłek kończy Christmas pudding z
suszonymi owocami i monetą w środku na szczęście . Deser powinien być przygotowany
najpóźniej na początku adwentu , żeby odpowiednio dojrzał . Najczęściej to ojciec rodziny
wnosi płonący talerz na stół , a towarzyszą temu dźwięki papierowych trąbek i rzucanie
konfetti .
Następnie zajmę się roślinami , które symbolizują anglosaskie Boże Narodzenie .Są to
przede wszystkim : ostrokrzew ( nim często dekoruje się stół ) , bluszcz i jemioła . To znów
przedchrześcijańska tradycja przypisywała jej wiecznie zielonymi listkom wielką moc . Dziś
jemiołę kojarzymy ze zwyczajem całowania się , co z kolei wywodzi się ze
staroskandynawskiej tradycji . Współczesna Wielka Brytania najeżdżana była swojego czasu
z wielu stron . Wrogu który znalazł się w walce pod drzewem z uczepioną do niego jemiołą ,
zwyczaj nakazywał zawrzeć rozejm do następnego dnia .
Tradycyjnie w pierwszy dzień Bożego Narodzenia musimy też pamiętać , że angielskie
Christmas nie oznacza „Boże Narodzenie” , królowa wygłasza orędzie do swoich
poddanych , można wtedy posłuchać , jak brzmi tzw.RP , czyli „Received Pronunciation” ,
standardowa wymowa typowa dla wykształconych ludzi .
Drugi dzień świąt jest zwany tradycyjnie Boxing Day ( podarki-boxes ).Boxes wręczane są
dziś najczęściej mleczarzom i gazeciarzom w postaci napiwków .
Po Bożym Narodzeniu czekamy na Nowy Rok . W Anglii czekamy dosłownie , bo
sylwester –New Year’s Eve „Wigilia Nowego Roku” .
Wiele tradycji angielskich jest już nam znajoma , czas pokaże , czy się zangielszczymy . Na
razie mój dom jak i domy większości Polaków będzie pachnął siankiem i opłatkiem , a
atmosfera będzie naprawdę rodzinna .
Many of the English tradition, dating back to its roots in pre-Christian times --
the old symbols have been given just a new meaning. So if someone chooses that day to
visit to our British friends, let it not be expected that divide the wafer and
postnych taste of twelve dishes.
In England, the most important feast day is 25 December, but I will add that it celebrates
there Christmas Eve.
When you are approaching Christmas, all the English decorate their homes to create a climate
holidays. Then hang Christmas stockings by the fireplace, long colored socks, and
put the floor plate of cookies and a glass of milk.
Giving is a tradition of children's gifts by Santa Claus. Children believe
przecisnąwszy that Nicholas up the chimney, put the presents in socks (rude
leaves them the rod, but coal), przegryza cookie and knows to be left behind
him drink.
Now I will tell something about the holiday kitchen. Main place on the table, occupies
stuffed turkey, surrounded by baked potatoes, Brussels sprouts, carrots and peas.
Plates lying next to Christmas crackers, candies long. Meal ends with Christmas pudding
dried fruits and in the middle of a coin for good luck. Dessert should be prepared
later than the beginning of Advent, in order to properly matured. Most often the father of the family
brings flaming dish on the table, and this is accompanied by the sounds of trumpets and throwing paper
confetti.
Then I will discuss the plants, which symbolize the Anglo-Saxon Christmas. They are
mainly: holly (it often decorate the table), ivy and mistletoe. Then again
przedchrześcijańska tradition ascribed its evergreens listkom great power. Today
mistletoe we associate with the custom of kissing up, which in turn derives from
Norse tradition. The modern United Kingdom was overrun their time
from many sides. Enemy who was in combat under a tree with mistletoe clinging to him,
custom ordered to conclude a truce until the next day.
Traditionally, the first day of Christmas, we must also remember that the English
Christmas does not mean "Christmas", the Queen delivers the message to their
subjects, can then listen to the sounds tzw.RP, or "Received Pronunciation"
standard pronunciation typical of educated people.
Boxing Day is traditionally called the Boxing Day (gifts-boxes). Boxes are handed
Today most mleczarzom and gazeciarzom in the form of tips.
After Christmas, we are waiting for the New Year. In England we are waiting, literally, because
New Year's Eve-New Year's Eve "New Year's Eve."
Many traditions of English is already familiar to us, time will tell whether the zangielszczymy. At
If my house and the homes of most Poles will pachnął Syanky and wafer, and
is really a family atmosphere.
PS. Mam nadzieje że praca się spodobała... Powodzenia.