Odpowiedzi

2009-11-20T17:03:55+01:00
1. Pospolite ruszenie szlachty w obronie Rzeczypospolitej.
2. Wkroczenie wojsk szwedzkich do Polski.
3. Poddanie się Polaków; oddanie Wielkopolski pod panowanie Karola Gustawa.
4. Bitwa ze Szwedami we wsi Klewany.
5. Gromadzenie się wojsk polskich pod Białymstokiem.
6. Szwedzi zdobywają kolejne miasta.
7. Obrona Jasnej Góry.
8. Oblężenie Zamościa przez Szwedów.
9. Bitwa pod Warką.
10.Wojna podjazdowa.
11. Pokój w Oliwie.
47 3 47
2009-11-20T17:22:16+01:00
Moje notatki z ubiegłego roku na spr.


Wojny ze Szwecją w II połowie XVII w. (1655-1660 tzw. potop szwedzki):
a) przyczyny:
pośrednie: dążenie Szwecji do zdobycia wszystkich wybrzeży Bałtyku, aby stało się ono wewnętrznym jez. Szwecji oraz chęć zdobycia nowych łupów wojennych przez najlepszą w tamtym czasie w Europie armię szwedzką.
bezpośrednie: pretensje królów polskich Wazów do tronu szwedzkiego (Jan Kazimierz używał tytułu króla Szwecji).

Przebieg:
- lipiec 1655 – atak wojsk szwedzkich wojska na Polskę z dwóch stron:
a) z Pomorza Szczecińskiego do Wielkopolski – bitwa pod Ujściem, kapitulacja wojsk polskich (dowódcy magnaci, główny Krzysztof Opaliński) w zamian za potwierdzenie wolności szlacheckiej.
b) z Inflant na Litwę – bitwa pod Kiejdanami, dowódca hetman litewski Janusz Radziwiłł uznał zwierzchnictwo Karola Gustawa i ogłosił związek Litwy ze Szwecją (zerwał unię z Polską). Liczył bowiem na pomoc Szwecji w walce z Rosja, a także na niepodległe (choć uzależnione od Szwecji) Wielkie Księstwo Litewskie, którego byłby władcą.
- listopad 1655 – 6-tygodniowe oblężenie Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, zakończone niepowodzeniem Szwecji.
- obronienie się Gdańska, Lwowa i Zamościa przed najeźdźcami.
- wydanie manifestu przez Jana Kazimierza w którym wzywał do walki (sam przebywał na Śląsku)
- styczeń 1656 – powrót Jana Kazimierza do Polski
- kwiecień 1656 – złożenie ślubu lwowskiego przez króla, czyli poddanie Królestwa we władanie Matce Boskiej.
- uzyskanie pomocy elektora brandenburdzkiego i księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego przed Szwecję
- 1657r. :
a) montowanie układu zamierzającego rozbić Polskę przez Szwedów, Brandenburczyków, Siedmiogrodzian i Kozaków.
b) Jan Kazimierz chcąc rozbić owy sojusz przyznał niezależność Prusom Książęcym, w zamian za niewielką pomoc wojskową i pieniężną.
c) Rzeczpospolita zawiera sojusz z Austrią i Danią.
- 1658 – brawurowy atak na łodziach przeprowadzony przez Stefana Czarnieckiego – zdobycie wyspy należącej
do Szwedów.
- 1660 – podpisanie pokoju w Oliwie. Na mocy którego:
a) Jan Kazimierz zrzekł się praw do korony szwedzkiej
b) Szwecja zatrzymała większość Inflant
c) Szwecja miała zwrócić Rzeczypospolitej zagarnięte w czasie wojny i okupacji zrabowane mienie jednak nigdy nie wywiązała się z tego.
32 4 32