1) 0,2 mola amoniaku to:
a. 5,5 g b. 4,3 g c. 3,4 g d. 1,2 g

2) 0,5 mola CO2 zajmuje objętość:
a. 22,4 dm3 b. 5 dm3 c. 11,2 dm3 d. 10 dm3

3) Napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej równanie reakcji zobojętniania wodorotlenku wapnia kwasem solnym.

4) Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji otrzymywania azotanu (V) baru.
....Ba +...... ŕ....Ba(NO3)2 +....
.....Ba(OH)2 +......ŕ....Ba(NO3)2 +.......
......BaO +......ŕ....Ba(NO3)2 +......
...........+......N2O5ŕ.......Ba(NO3)2
.......+...N2O5ŕ.....Ba(NO3)2 +.........

5)Oblicz rozpuszczalność substancji w roztworze nasyconym zawierającym 10 g soli rozpuszczonej w 50 g wody.
Odp:

6)Jaki typ wiązania występuje w następujących związkach
a. KJ-...............................................................................................
b. F2 -...............................................................................................
c. CO -..............................................................................................

7) Jakie będzie stężenie procentowe roztworu, jeżeli w 300 cm3 alkoholu o gęstości 0,8 g/cm3 rozpuszczono 5 g jodu.
Odp:

8) Napisz wzór sumaryczny i strukturalny
- kwas siarkowy (VI)
- wodorotlenek magnezu
- azotan (V) żelaza (III)

9)Zakwalifikuj zwiążki chemiczne do wymienionych niżej grup.
KOH, HCl, Na2SO4, H2SO3, NaOH, Ca(OH)2, CaCO3, HNO3, CuSO4, NaCl, H2S, H2CO3,
Al.(OH)3, HF, H3PO4, AlCl3
a. kwasy tlenowe-..............................................................................................
b. kwasy beztlenowe-.........................................................................................
c. wodorotlenki-..................................................................................................

10) W probówkach umieszczono podane substancje lub – w przypadku związków rozpuszczalnych w wodzie – odpowiednie roztwory wodne.
I)Ag +HCl , II) HNO3 + Mg(OH)2, III) CuO +H2SO4, IV) NaCl +K2SO4,
V) FeCl2 +KOH
Podaj, w których probówkach nie zajdzie reakcja.
..........................................................................................................................................
Zapisz skrócone jonowe równania reakcji zachodzących w pozostałych probówkach.
..........................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T23:39:20+01:00
1.C
masa NH3=18 18*0.2=3,4 g
2.C
22,4 dm3 /2=11,2 dm3
3.
HCl+NaOH -> NaCl + H2O
H+ + Cl- + Na+ + OH- -> Na+ + Cl- + H2O
H+ + OH- -> H2O
4.-
5. 10/(50+10)= 1/6 = 16.67g / 100g
6.
a) jonowe
b) kowalencyjne niespolaryzowane
c) kowalencyjne spolaryzowane
7.0,8*300=240g
5g/(240g+5g)=1/49 =~ 2 2/98 =~~ 2 g/100g
8.
H2SO4
Mg(OH)2
Fe(NO3)3
9.
a. kwasy tlenowe - H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4
b. kwasy beztlenowe - HCl, H2S, HF
c. wodorotlenki - KOH, NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3
reszta - bez kategorii
10.Nie zajdzie w 5. i prawdopodobnie w 4.
1.Ag0 + 2H+ -> Ag2+ + H2
2.H+ + OH- = H20
3.2H+ + O2- = H2O