Odpowiedzi

2009-11-21T10:56:31+01:00
Stosunek Polaków do ludzi innej narodowości zmieniał się. Za czasów reformacji Polacy uchodzili za naród tolerancyjny. Rzadko zdarzały się tu jakieś egzekucje innowierców, toteż chętnie przenosili się oni na nasze tereny, gdyż czuli się tu bezpiecznie. Już w XVII wieku nastąpił kryzys tolerancji, miało to związek z reformacją i wojnami jakie Rzeczpospolita toczyła ze Szwecją, Rosją, Kozakami, którzy jak wiadomo byli innych wyznań,a także z sarmatyzmem. W świadomości szlachty coś zaczęło się zmieniać. Ich system wartości i styl życia przesiąkł jakąs niechęcią do cudzoziemszczyzny. Uważali, że oni- Polacy zostali wybrani przez Boga do spelnienia religijnej, politycznej i kulturalnej misji (mesjanizm). Z wrogością traktowali jakiekolwiek wzorce z innych krajów, najlepsze było to, co nasze- polskie.W drugiej połowie XVII wieku zaczęło to przybierać postać ksenofobii czyli lęku przed wszystkim, co obce. Coś z tego chyba zostało nam do dziś. Mimo wszystko na naszych ziemiach żyło bardzo wiele mniejszości narodowej, ma to też związek z tym,ze granice Rzeczpospolitej nieustannie się zmieniały, a także z tym, że przez wiele lat Polska byłą pod zaborami.Jak już wcześniej wspomniałam, po drugiej wojnie światowej ich liczba uległa zmniejszeniu. Władze komunistyczne lansowały model państwa, w którym trudno o miejsce na mniejszości narodowe. Dopiero po 1989 roku pojawiła się możliwość przywrócenia im należnych praw.
2009-11-21T11:05:37+01:00
Polska jest krajem jednolitym narodowościowo. Liczbę członków mniejszości narodowościowych ocenia się na ponad milion osób, co stanowi znikomy odsetek ogółu ludności w Polsce. Przemiany ustrojowe położyły kres ograniczeniom tamującym publiczne wyrażanie tożsamości narodowej i etnicznej. Jest to zjawisko charakterystyczne nie tylko dla naszego kraju, ale również dla innych państw postkomunistycznych, gdzie " liberalizacja polityczna wzmacnia poczucie własnej tożsamości narodowej ". Powstały instytucje wspierające mniejszości narodowe. W naszym społeczeństwie " kultura, aby znaleźć wyraz w życiu społecznym, musi być mieć swoje miejsce w instytucjach, takich jak: szkoła, środki masowego przekazu, gospodarka." Jeśli zostanie zredukowana wyłącznie do strefy prywatnej nie będzie miała szansy na rozwój i przetrwanie. Aby obywatele mogli harmonijnie współistnieć, mniejszość narodowa musi zostać zaakceptowana przez dominującą grupę narodowościową. W naszym sondażu poruszyliśmy dwa aspekty tego problemu: badaliśmy znajomość Polaków na temat mniejszości narodowych oraz stosunek Polaków do nich.