Odpowiedzi

2009-11-21T11:25:17+01:00
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko of the Roch coat of arms III? the Polish and American general, the engineer fortyfikator, a participation in the war of independence held the USA, he aroused the anti-Russian uprising in the Republic, God Most High Head of the Nationalist armed forces in insurrection 1794.


Kościuszko was born 4 February 1746 in Mereczowszczyźnie on Polesiu as the fourth child of the swordfish of Tadeusz's Brzeg Ludwik, the colonel of the regiment of the field baton Lithuanian and for Tekla from Ratomskich. Family Kościuszków came from the courtier of Zygmunt's king and, of Konstanty, called zdrobniale Kostiuszko. This for the unknown more close the merit in 1509 to the property a Siechnowicze wealth which happened received the yr with ancestral nest Kościuszków. With summer 1775 (two years after and disassembly of Poland made by Russia, Austria and Prussia) returned to the country. He didn't find employment in the Polish Army, ówcześnie reduced to 10 000 soldiers. In the family wealth a brother managed and marital plans came unstuck because he didn't have the wealth. Without success he made advances to the daughter (which earlier taught) of hetman of Lithuanian Józef Sosnowski Ludwiki. In 1799 Polish Republicans got hooked on the participation in establishing the Society in the country. In 1808 did the yr print the book?Turns of horse artillery?. In 1808 the yr probably left for Solury (Solothurn) in Switzerland to Franciszek Zeltnera (of Solury borough leader) and at Gurzelngasse No. 12 settled in the patrician tenement. in this house he spent the last years of his life and he died. From 1936 there a Museum of Kościuszko is situated. In 1815 Aleksandras' tsar and Romanov, wanting to gain approval for creating the puppet Congress Kingdom of Poland established in 1815 at the Congress of Vienna invited Kościuszko to Vienna. The one to the message, that planned the "Congress Kingdom of Poland established in 1815 at the Congress of Vienna" is supposed to have smaller territory than the Duchy of the Warsaw declared, that it "is pośmiech" and after futile attempts of by mail contacting with the tsar lowered Wiedeń. 15 October 1817 died in Solurze in Switzerland; in the house in which he lived is at present museum devoted to it.Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III – generał polski i amerykański, inżynier fortyfikator, brał udział w wojnie o niepodległość USA, wzniecił antyrosyjskie powstanie w Rzeczypospolitej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794.


Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na Polesiu jako czwarte dziecko miecznika brzeskiego Ludwika Tadeusza, pułkownika regimentu buławy polnej litewskiej i Tekli z Ratomskich. Ród Kościuszków wywodził się od dworzanina króla Zygmunta I, Konstantego, zwanego zdrobniale Kostiuszko. Tenże za nieznane bliżej zasługi otrzymał w 1509 r. na własność majątek Siechnowicze, który stał się gniazdem rodowym Kościuszków. Latem 1775 (dwa lata po I rozbiorze Polski dokonanym przez Rosję, Austrię i Prusy) wrócił do kraju. Nie znalazł zatrudnienia w Wojsku Polskim, ówcześnie zredukowanym do 10 000 żołnierzy. W rodzinnym majątku gospodarzył brat, a plany małżeńskie spaliły na panewce, gdyż nie miał majątku. Bezskutecznie zalecał się do córki (którą wcześniej nauczał) hetmana polnego litewskiego Józefa Sosnowskiego Ludwiki. W 1799 brał udział w zakładaniu w kraju Towarzystwa Republikanów Polskich. W 1808 r. opublikował książkę „Obroty artylerii konnej”. Prawdopodobnie w 1808 r. wyjechał do Solury (Solothurn) w Szwajcarii do Franciszka Zeltnera (wójta Solury) i zamieszkał w patrycjuszowskiej kamienicy przy Gurzelngasse nr 12. w tym domu spędził ostatnie lata swego życia i zmarł. Od roku 1936 znajduje się tam Muzeum Kościuszki. W 1815 r. car Aleksander I Romanow, pragnąc uzyskać aprobatę dla stworzenia marionetkowego Królestwa Polskiego, zaprosił do Wiednia Kościuszkę. Ten na wiadomość, że planowane "Królestwo Polskie" ma mieć mniejsze terytorium od Księstwa Warszawskiego oświadczył, że to "jest pośmiech" i po bezskutecznej próbie listownego skontaktowania się z carem opuścił Wiedeń. Zmarł 15 października 1817 r. w Solurze w Szwajcarii; w domu, w którym mieszkał znajduje się obecnie poświęcone mu muzeum.

Myślę że będzie z 10 zdań.. :)
1 5 1
2009-11-21T11:34:41+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o

http://en.wikipedia.org/wiki/Jogaila