Odpowiedzi

2009-11-21T13:14:50+01:00
POŁOŻENIE:
Między pasem pojezierzy a Wyżynami Polskimi. Wydzielono niziny: Śląską, Wielkopolską, Mazowiecką, Podlaską i Polesie Lubuskie.

KLIMAT:
W zachodniej części-o cechach oceanicznych, we wschodniej-o cechach kontyntntalnych. Niewielkie opady: (500-800 mm/rok).

ROŚLINNOŚĆ:
Obszary o największym stopniu wylesienia w Polsce. Na piaskach rosną bory sosnowe.

WODY:
Duże rzeki mają charakter tranzytowy. Znaczne powierzchnie bagien i torfowisk. Brak pojezierzy.

BUDOWA GEOLOGICZNA:
Na powierzchni występują utwory polodowcowe rzeczne i jeziorne. Główne bogactwa naturalne to: rudy miedzi, węgiel brunatny, gaz ziemny.

TURYSTYKA:
Głównie w dużych miastach, gdzie znajdują się liczne zabytki.

ROLNICTWO:
Najlepiej rozwinięte , ze względu na dobre gleby i korzystne warunki klimatyczne, na Nizinie Śląskiej oraz, w zwiąsku z wysoką kulturą rolną na Nizinie Wielkopolskiej. Uprawia się pszenicę, buraki cukrowe, rzepak i ziemniaki. Hoduje się bydło i trzode chlewną. Wokół dużych miast rozwija się intensywnie warzywnictwo i sadownictwo.

PRZEMYSŁ:
Rozwinął się głównie w dużych miastach: Wrocław, Łódź, Warszawa, Białysok. Wokół nich powstałay okręgi przemysłowe. W rejonach wydobycia rud miedzi i węgla brunatnego rozwinęło się górnictwo i przemysł energentyczny.

GLEBY:
Przeważnie bielice, płowe, bagienne, brunatne, Rzadziej czarne ziemie.

RZEŹBA TERENU:
Przeważają równiny rozcięte przez szerokie doliny i pradoliny.