Odpowiedzi

2009-11-21T15:15:06+01:00
Zależność Rodzic - Dziecko

1. Terminologia.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym termin � dziecko " występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze funkcjonuje jako oznaczenie osoby w okresie dzieciństwa, po drugie odnosi się do każdej osoby, co do której ustala się stosunek prawny � rodzice - dziecko ".

2. Legitymacja procesowa dziecka.

Dziecku przysługuję prawo do wniesienia powództwa w sprawie sądowego dochodzenia macierzyństwa, sądowego ustalenia ojcostwa, procesu o zaprzeczenie ojcostwa, roszczenia przeciwko rodzicom o dostarczenie środków utrzymania i wychowania. ( alimenty ).

3. Władza rodzicielska oraz reprezentacja dziecka.

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do uzyskania pełnoletności, uwalnia się jednak spod tej władzy, jeżeli zawrze związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkiwania rodziców lub opiekunów.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jej głównymi elementami są: piecza nad osobą dziecka (wychowanie i utrzymanie dziecka ) oraz nad jego majątkiem.

Ustawodawca nakłada na dziecko obowiązek posłuszeństwa wobec rodziców, nie wskazując im jednocześnie w jaki sposób to posłuszeństwo na dziecku wymuszać. W praktyce zależy to od stosunków i zwyczajów panujących w konkretnej rodzinie. Prawodawca nie wyklucza niestety stosowania kar cielesnych na dziecku, tak jak ma to miejsce w wielu krajach Europy.

Rodzice mają ogromne uprawnienia względem dziecka. Określają miejsce jego pobytu poza domem rodzicielskim na krótszy lub dłuższy czas. Mają uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę dziecka małoletniego ( art. 22 * 3 KP ), wyrażają zgodę na przysposobienie dziecka, decydują w sprawie leczenia małoletniej ciężarnej córki, a zwłaszcza w sprawie przerywania ciąży, wyrażają zgodę na uznanie dziecka przez małoletniego ojca.

Bardzo niewiele kwestii pozostawionych jest przez Ustawodawcę samemu dziecku.

Od decyzji dziecka zależą :

* zmiana imienia i nazwiska;
* zgoda na pobranie krwi w celach dowodowych;
* zgoda na przysposobienie.

Nad majątkiem dziecka pieczę sprawują rodzice lub opiekunowie. W ramach zwykłego zarządu, który rodzice sprawują samodzielnie, wymaga się od nich tylko zachowania przeciętnej staranności ( czynnością zwykłego zarządu jest np. remont domu).

Do czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebne jest rodzicom zezwolenie sądu opiekuńczego ( czynnością przekraczającą zwykły zarząd jest np. sprzedaż domu). Czynność prawna przekraczająca zwykły zarząd, dokonana bez zezwolenia tego sądu jest nieważna.

Na gruncie KRO dochody z majątku przypadają dziecku i w pierwszej kolejności powinny być przeznaczane na potrzeby związane z wychowaniem dziecka - właściciela. Dopiero ich nadwyżka jest przeznaczona na inne potrzeby rodziny.

Na zewnątrz dziecko reprezentowane jest przez rodziców, których prawodawca uczynił jego przedstawicielami ustawowymi. Przedstawicielstwo to obejmuję czynności prawne i czynności w postępowaniu przed sądami oraz innymi organami państwa. Ustawodawca obdarzył rodziców ogromną ilością czynności dotyczących pieczy nad samym dzieckiem, takich jak np. zgoda na zabieg operacyjny dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską.

W wypadku niemożliwości wykonywania władzy rodzicielskiej lub w razie jej nienależytego wykonywania przez rodziców, sąd może ich tej władzy pozbawić, zawiesić ją bądź ograniczyć.

Według art. 87 KRO � Rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie ". Nie chodzi tu jedynie o obowiązek alimentacyjny, który wynika z innych artykułów kodeksu i jest zabezpieczony sankcją. W wypadku art. 87 KRO chodzi także o inną niż materialną formę pomocy dzieciom ( np. pomaganie dziecku w nauce, zabieranie go do teatru czy pomaganie mu w jego problemach z rówieśnikami ). Ustawodawca nie zabezpieczył tego obowiązku żadnym roszczeniem i ten przepis nie jest niestety podstawą do domagania się jego realizacji na drodze karnej.