Odpowiedzi

2009-11-21T14:38:09+01:00
Metale i niemetale są najczęściej wykorzystywane nie w postaci czystej, lecz jako związki chemiczne i stopy!
Metale dobrze przewodzą ciepło i elektrycznośc !
2009-11-21T15:06:06+01:00
Materiały wybuchowe:
Piorunian srebra, AgONC - stosowany jest jako bardzo czuły materiał
wybuchowy. UŜywany głównie do wyrobu tzw. strzelających "diabełków" oraz
niektórych kapiszonów. Otrzymuje się go w kontrolowanej reakcji stęŜonego
kwasu azotowego, metalicznego srebra i alkoholu etylowego.


Aluminium
- przemysł lotniczy i samochodowy
- do budowy aparatury w przemyśle chemicznym i spoŜywczym
- do wyrobu przewodów elektrycznych i części maszyn
- w budownictwie
- do wyrobu naczyń kuchennych
- w metalizowaniu odzieŜy ochronnej (np: hutników)
- do aluminiowania metali (tworzy z nim mocny, wytrzymały stop i tworzy się teŜ
warstewka Al2O3) i in.


Cyna
- cynowanie blach ołowianych
- cynowanie naczyń kuchennych
- do produkcji lutowi miękkich, stopów łoŜyskowych
- powlekanie blachy Ŝelaznej stosowanej do wyrobu puszek konserwowych


Ołów:
Z ołowiu wyrabia się rury do kwasów: siarkowego, siarkawego, fosforowego oraz rury
kanalizacyjne. Ołowiem wykłada się komory, wieŜe i wanny do produkcji kwasu
siarkowego, celulozy i wapna bielącego. Ekrany ołowiane zabezpieczające przed
promieniowaniem gamma i rentgenowskim są stosowane w lecznictwie i
laboratoriach naukowych. Z ołowiu wykonuje się pojemniki do przechowywania i
transportu nuklidów promieniotwórczych. Ponadto ołów stosuje się do wyrobu płyt
akumulatorowych, pokrywania kabli elektrycznych, wytwarzania stopu uŜywanego w
drukarstwie, do wyrobu rdzeni pocisków karabinowych, szkła ołowiowego i róŜnych
związków ołowiu.


Złoto wykorzystuje się w jubilerstwie i do produkcji monet. Metalu tego uŜywa
się takŜe do barwienia szkła. Znalazło zastosowanie równieŜ w elektronice i
medycynie. Jego promieniotwórcze izotopy stosowane są jako znaczniki.
2009-11-21T15:09:07+01:00
Metale dobrze przewodzą ciepło i elektryczność, niektóre z nich, jak np. Ag (srebro) wykorzystywany jest do produkcji biżuterii i luster, ale także w fotografii czy medycynie. Cu(miedź)- w budownictwie, szczególnie do pokrywania dachów oraz wyrobu elementów wykończeniowych, jak rynny czy parapety. Fe(żelazo)- przede wszystkim jako składnik stali. Związki żelaza znajdują zastosowanie do produkcji farb, przemysł samochodowy, w budownictwie, w produkcji broni. Pb(ołów)- do produkcji: płyt akumulatorowych, baterii, kabli, rur, amunicji, farb, w przemyśle drukarskim. Hg- do produkcji farb okrętowych, w medycynie i przemyśle farmaceutycznym, do wykonywania plomb dentystycznych, przy produkcji świetlówek mineralnych. Sn(cyna)- używa się do powlekania blachy żelaznej stosowanej do wyrobu puszek konserwowych. Stopy cyny z ołowiem używane są jako stopy czcionkowe i luty. Do wyrobu sprężyn, łożysk.