Potrzebują odpowiedzi na te pytanie na niedzielę.


1. Czym jest prawo naturalne ?
2. Co pismo święte mówi o prawie naturalnym ?
3. Dlaczego nigy nie wolno wystąpić przeciw prawu naturalnemu ?
4. Czym jest sumienie?
5. Jaką rolę spełnia sumienie w ludzkim życiu ?
6. Dlaczego należy kształtować swoje sumienie ?
7. Czym jest prawo objawione ?
8. Jakie jest najważniejsze prawo zostawione nam przez Chrystusa ?
9. Komu Bóg objawił swoje prawo ?
10 Kiedy Chrystus udoskonalił prawo miłości ?
11. Czym jest ateizm ?
12. Dlaczego powinniśmy adorować Boga ?
13. Co należy czynić, by wiernie zachowywać I przykazanie Boże ?
14. Do czego wzywa Pan Bóg ludzi w II przykazaniu ?
15. Jak możemy na co dzieńoddawać cześć imieniu Bożemu ?
16. Czym charakteryzuje się szabat i Dzień Pański ?
17. W jaki sposób należy świętować Dzień Pański ?
18. Jaki powinien być nasz udział we Mszy świętej ?
19. Do czego wzywa nas Pan Bóg w IV przykazaniu ?
20. Co to znaczy "czcić ojca swego i matkę swoją" ?
21. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziny ?
22. Do czego zobowiązuje nas V porzykaznie ?
23. Co jest zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka we współczesnym świecie ?
24. W jaki sposób powinniśmy się troszczyć o poszanowanie życia i zdrowia?
26. Na czym polega praca nad tym, aby żyć w czystości ?
27. Jakie prawa Boże określają stosunek człowieka do dóbr materialnych ?
28. Do czego zobowiązuje nas VI przykaznie Boże ?
29. Jaki powinien być stosunek człowieka do własności prywatnej i wspólnej ?
30. Czym jest prawda o świetle nauki Ojca Świętego ?
31. Jakie są wykroczenia przeciw prawdzie ?
32. Co to znaczy dawać świadectwo ?
33. Czym jest wstrzemięźliwość ?
34. Dlaczego warto starać się o cnotę wstrzemięźliwości w życiu ?
35 Co to znaczy być uczciwym ?

1

Odpowiedzi

2009-05-15T22:00:45+02:00
Ad 1. Prawo naturalne polega na uczestnictwie człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga w Jego mądrości i dobroci. Wyraża ono godność do osoby ludzkiej i stanowi podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków.

ad 2. Pismo Święte mówi, że prawo naturalne jest pouczeniem naszego ojca, jakiego udziela ludziom Bóg. Wskazuje ono nam drogę do szczęścia zabraniając nam korzystania ze zła.

ad.3 Nie wolno nam występować przeciwko prawu naturalnemu, gdyż przez prawo moralne Bóg ujawnia nam swoje zamiary wobec nas, swoją wole. Obowiązuje bez względu na warunki geograficzne, historyczne, polityczne, czy środowiskowych, w jakich żyje człowiek. Zawsze wyraża wolę Boga, Jego zamiaru wobec każdej osoby ludzkiej i do całej ludzkości. Jest wezwaniem ze strony naszego Ojca. ''Wszelkie prawo - kościelne czy państwowe - nie może być - sprzeczne z prawem naturalnym.

ad 4. Sumienie jest sądem rozumu, przez który człowiek w świetle prawa moralnego poznaje, czy konkretny uczynek jest dobry, czy zły. Czyli ocenia ono czyny i decyzje człowieka już popełnione. Sumienie jest również głosem Boga, zatem powinniśmy zawsze pozostawać z nim w zgodzie. Jest to dla człowieka pewien drogowskaz , wskazujący drogę, którą należy iść, by osiągnąć zbawienie.

ad 5. W naszym ludzkim życiu sumienie jest naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów.

ad 6. Powinniśmy kształtować swoje sumienie dlatego, że jeśli sumienie przyzwyczaimy do grzechu, do złego środowiska itp. utracimy wówczas wrażliwości na to, czego robić nie powinniśmy. Jeśli będziemy człowiekiem sumienia, to znaczy, że angażujemy się w budowanie królestwa Bożego. Dlatego też powinniśmy je kształtować.

ad 7. Prawo objawione jest danym nam przez Boga Prawem, i winniśmy go przestrzegać.

ad 8. Najważniejszym prawem zostawionym przez Chrystusa jest prawo miłości. Zgodnie z tym prawem powinniśmy kochać Boga i miłować siebie nawzajem.

ad 9. '' Bóg, nasz Stwórca i Odkupiciel, wybrał Izrael na swój lud i objawił mu swoje Prawo, przygotowując w ten sposób przyjście Chrystusa. ''

ad 10. Jezus to Prawo udoskonalił, poszerzając o przykazanie miłości.

ad 11. Ateizm jest to pogląd ludzi, którzy odrzucili wiarę w istnienie wszelkich Bogów.

ad 12. Kościół naucza, że ''pierwszym wezwaniem i słusznym żądaniem Boga jest to, by człowiek przyjął Go i adorował'', gdyż Bóg jest wielki w swej istocie i należy wierzyć w niego, całkowicie Mu ufać.

ad 13. Aby wiernie zachowywać I Przykazanie powinniśmy Adorować Jedynego Boga, gdyż czyn ten wyzwala nas z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata, a wyrazem naszej adoracji Boga jest modlitwa. Może to być modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, czy błagalna.

ad 14. W II Przykazaniu Pan Bóg wzywa nas do tego, abyśmy szanowali imię Pańskie, gdyż imię Pańskie jest święte. Zabrania nadużywania imienia Boga, Jezusa Chrystusa, NMP i świętych.

ad 15. Możemy oddawać cześć imieniu Bożemu poprzez używanie pozdrowień chrześcijańskich jak: ,,Szczęść Boże'', ,, Z Bogiem'', a przede wszystkim czyniąc znak krzyża świętego: ,,W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen''. Znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus i trudności.

ad 16. Słowo ''szabat'' oznacza zaprzestanie pracy z powodów religijnych. Był świętem obchodzonym wyłącznie przez Izraelitów. Każdy siódmy dzień przeznaczony był na odpoczynek. Wzór sześciu dni pracy i siódmego dnia odpoczynku wywodzi się z opisu stworzenia świata. Natomiast Dzień Pański jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa.To czas kiedy świętujemy tylko zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.

ad 17. Powinniśmy uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej, poświęcić czas na lekturę Pisma Świętego i rozważania na temat życia.

ad 18. Przede wszystkim powinniśmy brać udział w Eucharystii, uważnie przysłuchiwać się fragmentom PŚ czytanych przez kapłanów.

ad 19. Bóg w IV Przykazaniu wzywa nas do miłości, szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców.

ad 20.To znaczy okazywać rodzicom miłość, szacunek i wdzięczność za to,co dla nas robią.

ad 21.Obowiązkiem dzieci jest szanowanie rodziców, kochanie ich. Kochanie rodziców jest odpowiedzią na ich troskę, opiekę, na ich miłość.

ad 22. V Przykazanie zobowiązuje nas do tego, że człowiek nie może zniszczyć i zabijać drugiego człowieka, gdyż życie ludzkie należy czcić i szanować oraz bronić go przed złem.

ad 23. Zagrożeniem dla życia i zdrowia współczesnego człowieka może być aborcja, eutanazja, klonowanie. Uważam, że takie coś jak np. aborcja powinno być zabronione, iż człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i jest on wartością niezbywalną!

ad 24. Powinniśmy sprzeciwiać się temu, gdyż każdy z nas ma obowiązek troszczyć się o życie własne i innych, iż ma ono niezwykłą wartość w oczach Stwórcy. Dlatego trzeba je chronić, pielęgnować i rozwijać.

ad 25. VI Przykazanie ma zabezpieczyć wierność i nierozerwalność związku małżeńskiego, ma zabezpieczyć miłość między małżonkami. W tym przykazaniu Pan Bóg, w trosce o dobro rodziny, człowieka, zabrania zdrad małżeńskich i intymnego współżycia poza małżeństwem.

ad 26. Praca nad tym, aby żyć w czystości polega na codziennym poświęcaniu siebie drugiej osobie, okazywaniu szacunku, wyrozumiałości jak i umiejętności wybaczania.

ad 27. Przepraszam, ale tego nie wiem ;)

ad 28. VII Przykazanie Boże zobowiązuje nas do bycia uczciwym. Jeśli przywłaszczymy sobie cudzą rzecz- wymaga ona zwrotu. Pan Jezus ostrzega przed nieuczciwością: ktoś, kto postępuje nieuczciwie, będzie pozbawiony dóbr wiecznych.

ad 29. Tu powinieneś sobie sam na to odpowiedzieć.

ad 30. Według Ojca Świętego prawda jest fundamentem ufności, jak i mocą miłości.

ad 31. Wykroczenia przeciw prawdzie są to np.
- fałszywe świadectwo
- krzywoprzysięstwo
- pochopne sądy
- obmowa
- oszczerstwo.

ad 32. Dawać świadectwo to znaczy:
''Człowiek z natury kieruje się ku prawdzie. Ma obowiązek szanować ją i o niej świadczyć: <Z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami... nagleni są własną swą naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. (...) >''

ad 33. Wstrzemięźliwość jest innym obliczem miłości. Prawdziwa wstrzemięźliwość jest cechą dojrzałych ludzi i obejmuje wszystkie dziedziny życia. Może dotyczyć także stosunku do rzeczy.

ad 34. Warto, gdyż małżonkom pomaga wytrwać w wierności sobie i Bogu, który obdarzył ich łaską sakramentu, a młodym pomaga żyć w czystości.

ad 35. Być uczciwym to znaczy.. Jak myślisz?...


Mam nadzieje ze w wiekszosci pomoglam. ;))
181 4 181