Odpowiedzi

2009-11-21T18:15:37+01:00
PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STRZELNICY
Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa na strzelnicy jest dokładna znajomość i rygorystyczne przestrzeganie przez wszystkich obecnych na strzelnicy zasad, przepisów i komend obowiązujących w czasie strzelania.
Ustala się następujące wymogi i zasady zachowania się na strzelnicy:
1) Przed rozpoczęciem strzelania kierownik strzelania zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego strzelnicy, a w szczególności stanu kulochwytów, wałów bocznych, przechwytywaczy i schronu.
2) W czasie trwania zajęć na strzelnicy i w jej bezpośrednim otoczeniu mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w zajęciach (nauczyciel, trener, opiekun i młodzież odbywająca programowe strzelanie lub trening koła strzeleckiego) oraz osoby upoważnione do kontrolowania strzelania.
3) W czasie strzelania jego uczestnicy mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych:
- zmiana strzelająca - na linii ognia,
- zmiana oczekująca - na linii wyjściowej,
- inne grupy ćwiczące - poza linią wyjściową , na zapleczu strzelnicy
4) Na przenoszenie karabinka ze stanowiska ogniowego zezwala się tylko w wypadku, gdy jest on rozładowany i zamek jest otwarty. Wylot lufy musi być skierowany do góry.
5) Ładować broń można wyłącznie na stanowisku ogniowym po komendzie "Ładuj BROŃ", wydanej przez kierownika strzelania. Podczas ładowania i rozładowywania wylot lufy musi być zawsze skierowany w stronę tarcz.
6) Jeżeli na strzelnicy zaistnieje sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu, każdy uczestnik zajęć ma prawo i obowiązek podania komendy: "Przerwij OGIEŃ". Na tę komendę wszyscy strzelający zobowiązania są do przerwania strzelania, rozładowania broni i dołożenia jej na stanowisko z zamkiem otwartym. Ponowne załadowanie może nastąpić tylko na komendę kierownika strzelania.
7) Zabrania się stanowczo:
- strzelania z broni technicznie niesprawnej i nie przystrzelanej,
- wydawania strzelającemu więcej naboi niż jest to ustalone w warunkach strzelania,
- samowolnego podchodzenia do stanowiska ogniowego i dotykania broni leżącej na stanowisku,
- kierowania wylotu lufy broni, nawet nie załadowanej, w stronę istot żywych,
- zostawiania na stanowisku broni załadowanej,
- samowolnej zmiany stanowiska ogniowego, opuszczania stanowiska oraz zmiany postawy strzeleckiej.
8) Gdy uczestnicy strzelania znajdują się na linii ognia i wykonują programowe strzelanie, w rejonie pomiędzy linią ognia a linią wyjściową może przebywać tylko kierownik strzelania, amunicyjny i ewentualnie osoba uprawniona do kontroli strzelania.
9) Nie przestrzeganie powyższych zasad i wymogów powinno być napiętnowane, a w stosunku do winnych powinny być zastosowane kary.