Odpowiedzi

2009-11-21T19:19:31+01:00
Budżet państwa

W państwie bardzo duże znaczenie ma budżet oraz oparta na nim gospodarka budżetowa.
Budżet jest podstawowym planem finansowym państwa
(jednostek samorządu terytorialnego), który ma dyrektywny charakter. Uchwalony jest w specjalnym trybie na określony czas. Z jednej strony zawiera wielkości i tytuły bezzwrotnych dochodów państwa, które przewidziane są na okres budżetowy. Z drugiej strony zaś wielkości i tytuły bezzwrotnych wydatków na cele publiczne realizowane przez państwo.
Budżet określa źródła pokrycia zadań rzeczowych, które mogą być szczegółowo zaprogramowane w innych tzw. planach rzeczowych. W państwach, które zrezygnowały z uchwalenia centralnych planów rzeczowych, budżety nabierają charakteru finansowo-rzeczowego po stronie wydatkowej. Sytuacja ta jest możliwa dzięki tzw. dyrektywności budżetu po stronie budżetowej.
Plany finansowe mogą mieć dwojaki charakter:
Analityczny
Dyrektywny
Analityczne plany finansowe to takie, które stanowią przewidywanie zjawisk finansowych na podstawie ich dotychczasowego przebiegu. Odzwierciadlają one pewne tendencje finansowe. Dostosowują decyzje z zakresu polityki gospodarczej państwa do oczekiwań i postulatów społecznych. Nie stanowią one jednakże żadnej normy wiążącej dla podmiotów, których plan dotyczy np. konkretne osoby fizyczne nie są zobligowane do dostosowania poziomu struktury swoich wydatków do przewidywań zawartych w bilansie dochodów i wydatków pieniężnych ludności.
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T19:20:24+01:00
Budżet państwa jest najwyższej rangi planem finansowym polityki państwa oraz narzędziem polityki społecznej, uwzględniającym planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy.

Składniki:
Budżet państwa można określić jako zestawienie dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów państwa w pewnym okresie - najważniejszy plan finansowy państwa.
-Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne.
-Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych.
2 4 2