||||||||PASCAL||||||||||||||||PASCAL||||||||
Utwórz 4 zmienne typu Integer o nazwach : liczbaA , liczbaB, liczbaC, liczbaD . Do zmiennej liczbaA zapisz liczbę 17 ,do zmiennej liczbaB zapisz liczbę 9.Do zmiennej liczbaC zapisz sumę liczb zawartych w zmiennej liczbaA oraz liczbaB. Program ma poprosić użytkownika (wyświetlając odpowiedni komunikat) o podanie liczby którą następnie należy umieścić w zmiennej liczbaD.
Sprawdź czy liczba zawarta w zmiennej liczbaA jest mniejsza od liczby zawartej w zmiennej liczbaD i różna od 27,wyświetlij odpowiedni komunikat informacyjny na ekranie („jest wieksza” lub „nie jest wieksza”.
Sprawdź czy iloczyn liczb zawartych w zmiennej liczbaB i liczbaD jest podzielny bez reszty przez 4 ,wyświetl odpowiedni komunikat („jest podzielny” lub „nie jest podzielny”).Wyświetl na ekranie liczby parzyste od liczby zawartej w zmiennej liczbaA do liczby zawartej w zmiennej liczbaD oddzielając jest od siebie przecinkami (przykładowo jeśli w zmiennej liczbaA jest 1 ,a w zmiennej liczbaD znajduje się 9 to na ekranie muszą się pojawić liczby 2,4,6,8).
Dodaj do programu zmienną typu String o nazwie napis , poproś użytkownika o podanie zdania ,zdanie umieść w zmiennej napis .Wyświetl na ekranie informację o tym z ilu wyrazów składa się zdanie podane przez użytkownika (umieszczone w zmiennej napis)

Program ma być napisany w Pascalu :)

2

Odpowiedzi

2009-11-22T20:52:13+01:00
Uses crt;
var liczbaA,liczbaB,liczbaC,liczbaD:integer;
napis:string;
i:integer;

begin
clrscr;
liczbaA:=17;
liczbaB:=9;
liczbaC:=liczbaA+liczbaB;
writeln('Podaj liczbe, ktora mam przypisac zmiennej liczbaD');
readln(liczbaD);
if (liczbaA<liczbaD) and (liczbaA<>27) then
writeln('liczbaA jest wieksza niz liczbaD') else
writeln('liczbaA nie jest wieksza niz liczbaD');
if ((liczbaB*liczbaD) mod 4) = 0 then
writeln('Iloczyn jest podzielny przez 4') else
writeln('Iloczyn nie jest podzielny przez 4');
for i:=liczbaA to liczbaD do
if i mod 2 = 0 then write (i,', ');
writeln;
writeln('Podaj jakies zdanie');
readln(napis);
Writeln('Twoje zdanie sklada sie z ',length(napis),' znakow.');
end.
2009-11-22T21:45:22+01:00
Bez ostatniego polecenia(dodania zmiennej string)

program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
Math;

var
liczbaA , liczbaB, liczbaC, liczbaD, x: integer;

begin
liczbaA:= 17;
liczbaB:= 9;
liczbaC:= liczbaA+liczbaB;

writeln('jaka liczbe wpisac');
readln(liczbaD);

if (liczbaA > liczbaD) then
writeln('jest wieksza')
else
writeln('nie jest wieksza');

if ((liczbaB * liczbaD mod 4)=0) then
writeln('jest podzielny')
else
writeln('nie jest podzielny');

for x:=liczbaA to liczbaD do begin
if (x mod 2 =0) then
write(x,',');
end;


readln;
end.