Potrzebuję kilku zdań po angielsku o Texasie . Chodzi o najważniejsze informacje na temat tego stanu :)
Fajnie byłoby jakby ktoś jeszcze opisał jakiś zabytek.
Moze byc z neta ;] ale jak juz wysylacie, to z tłumaczeniem bo cce wiedziec co to znaczy xd
Na natychmiast ! xd ;*

2

Odpowiedzi

2009-11-22T11:56:22+01:00
Texas is the second-largest U.S. state in both area and population, and the largest state in the contiguous United States. The name had wide usage among native Americans, meaning "friends" or "allies"[7]. Located in the South Central United States, Texas is bordered by Mexico to the south, New Mexico to the west, Oklahoma to the north, Arkansas to the northeast, and Louisiana to the east. Texas has an area of 268,820 square miles (696,200 km2), and a growing population of 24.6 million residents.[8] Houston is the largest city in Texas and the fourth-largest in the United States, while Dallas–Fort Worth and Houston are the 4th and 6th largest United States metropolitan areas. Other major cities include San Antonio, El Paso, and Austin—the state capital. Texas is nicknamed the Lone Star State to signify Texas as an independent republic and as a reminder of the state's struggle for independence from Mexico. The "Lone Star" can be found on the Texas State Flag and on the Texas State Seal today.[9]
Due to its size and geologic features such as the Balcones Fault, Texas contains diverse landscapes that resemble both the American Southeast and the Southwest.[10] Although Texas is popularly associated with the Southwestern deserts, less than 10% of the land area is desert.[11] Most of the population centers are located in areas of former prairies, grasslands, forests, and the coastline. Traveling from east to west, one can observe terrain that ranges from coastal swamps and piney woods, to rolling plains and rugged hills, and finally the desert and mountains of the Big Bend. Due to its long history as a center of the American cattle industry, Texas is associated with the image of the cowboy.
The term "six flags over Texas" came from the several nations that had rule over the territory. Spain was the first European country to claim the area of Texas. France held a short-lived colony in Texas. Mexico controlled the territory until 1836 when Texas won its independence, becoming an independent Republic. In 1845 it joined the United States as the 28th state. The state's annexation set off a chain of events that caused the Mexican–American War in 1846. Texas declared its secession from the United States in early 1861, joining the Confederate States of America during the American Civil War. After the war and its restoration to the Union, Texas entered a long period of economic stagnation.
In the early 1900s, oil discoveries initiated an economic boom in the state. Texas has since economically diversified. Today it has more Fortune 500 companies than any other U.S. state.[12][13] With a growing base of industry, the state is a leader in many, including agriculture, petrochemicals, energy, computers and electronics, aerospace, and biomedical sciences. It leads the nation in export revenue and has the second-highest gross state product.
Teksas jest drugim największym SZA państwa (stan) jak w przestrzeni taki ludności, i największe państwo (stan) w *contiguous* Stany Zjednoczone. imię (nazwa) miało szerokie używanie wśród rodowitych Amerykan, oznaczający "przyjaciele " albo "sojusznicy "[7 ]. Rozmieszczany w Południowych Centralnych Stanach Zjednoczonych, Teksas jest ograniczany przez Meksyk do południa, Nowy Meksyk do zachodu, Stan Oklahoma do północy, Stan Arkansas do północnego wschodu, i Louisiana do wschodu. Teksas ma przestrzeń od 268,820 kwadratowych mil (696,200 *km2*), i ludność wyrastania od 24.6 miliona rezydentów.[8 ] *Houston* jest największe miasto w Teksasie i czwartym największym w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy *Dallas*–*Fort* Wartość (warty) i *Houston* są 4-e i 6-e największe Stany Zjednoczone stołeczne przestrzenie. Inne główne miasta włączają San *Antonio*, El *Paso*, i *Austin*—kapitał państwowy. Teksas jest *nicknamed* *Lone* Gwiazda Państwo (stan; państwowy) znaczyć (okazywać) Teksas jak (ponieważ) niezależna republika i jak (ponieważ) pamiątka walki państwa (stan) o niezależność od Meksyku. "*Lone* Gwiazda " może być znajdowany na Teksasie Państwowa Flaga i na Teksasie Państwowa Pieczęć dziś.[9 ] Dzięki swojemu rozmiarowi i geologicznym cechom w rodzaju *Balcones* Błąd (defekt), Teksas zawiera rozmaite (inny) krajobrazy które są podobnym do obydwa Amerykański (Amerykanin) Południowo-wschodni (wschód południowy) i Zachód południowy.[10 ] Chociaż Teksas popularnie jest połączony z Południowo-zachodnimi pustyniami, mniej niż 10% przestrzeni ziemi jest pustynna.[11 ] Większa część ludności centrów są rozmieszczane w przestrzeniach poprzednich prerii, łąki, lasy, i linia przybrzeżna. Podróżowanie od wschodu do zachodu, jed może obserwować (przestrzegać) teren co (żeby; który) szereguje (waha się) od przybrzeżnych bagien i *piney* drewna, do zwijania (toczenie się) równian i nierównych wzgórz, i w ostatecznym rozrachunku pustynia (zasługa; pustynny) i góry Wielkiego Wygięcia. Dzięki swój długi (długo) historia jak (ponieważ) centrum Amerykański (Amerykanin) *cattle* przemysł, Teksas jest połączony z obrazem *cowboy*. okres (termin) "sześć flaga (sygnalizuje chorągiewką; zmniejsza się) nad Teksasem " wychodził z założenia kilku narodów który miał reguła nad terytorium. Hiszpania była pierwszy Europejski (Europejczyk) kraj wymagać (twierdzić) przestrzeni Teksasu. Francja trzymała przemijającą kolonię w Teksasie. Meksyk kierował terytorium przed (dopóki) 1836 kiedy Teksas wygrywał (zwyciężył) swoja niezależność, robiący się (stosowny) niezależną Republiką. W 1845 to połączyło Stany Zjednoczone jak (ponieważ) 28-e państwo (stan; państwowy; oświadczać). państwo (stan) *annexation* wywoływał łańcuch wydarzeń (wypadek) co spowodował Meksykańczyk (meksykański) –Amerykańska Wojna w 1846. Teksas ogłaszał swoją secesję od Stanów Zjednoczonych w wczesny 1861, łączący Jednoczą Stany (państwa) Ameryki podczas Amerykańskiej Obywatelskiej (cywilny) Wojny. Po (po tym, jak) wojna (wojenny) i swoja restauracja do Uniy, Teksas wchodził długi okres ekonomicznej stagnacji. W wczesnych 1900-ych, olej (naftowy; nafta) *discoveries* zapoczątkowywał (wprowadził) ekonomiczny grzmot (wzrost) w państwie (stan). Teksas ma zaczynając od (od czasu; od tego czasu, jak) ekonomicznie rozmaity (urozmaicił; urozmaicony). Dziś to ma większa ilość (bardziej; więcej) Majątek 500 przedsiębiorstwa niż wszelki inny SZA (AMERYKAŃSKI) państwo (stan; państwowy; oświadczać).[12 ][13 ] Z wyrastaniem podstawy przemysłu, państwo (stan) jest przywódcą w wiele (wielka ilość; dużo), włączający rolnictwo, naftowo-chemiczny, energia (energetyczny), komputery i elektronika, kosmos (aerokosmiczny), i biomedyczne nauki. To prowadzi naród w eksport (eksportowy) dochód (urząd skarbowy; skarbowy) i ma drugi (sekunda; po drugie; popierać) najwyższy tłusty (brutto) państwowy produkt.
2 3 2
2009-11-22T12:01:28+01:00
Texas is the second-largest U.S. state in both area and population, and the largest state in the contiguous United States. The name had wide usage among native Americans, meaning "friends" or "allies"[7]. Located in the South Central United States, Texas is bordered by Mexico to the south, New Mexico to the west, Oklahoma to the north, Arkansas to the northeast, and Louisiana to the east. Texas has an area of 268,820 square miles (696,200 km2), and a growing population of 24.6 million residents.

Przetłumaczone:

jest drugim co do wielkości stan USA zarówno obszaru i liczby ludności, a największe państwa w sąsiednich Stanach Zjednoczonych. Nazwa miała szerokie zastosowanie wśród Indian, czyli "przyjaciele" lub "sojuszników" [7]. Położony w dzielnicy South Central w USA, Texas graniczy z Meksyku na południe, w Nowym Meksyku na zachód, w kierunku północnym, na północny wschód Arkansas Oklahoma i Luizjany na wschód. . Texas obszarze 268.820 kilometrów kwadratowych (696.200 km 2) i rosnącej liczbie 24,6 milionów mieszkańców.
2 5 2