1.Pozytywne i negatywne skutki szybkiego tempa wzrostu liczby ludności na świecie.

2.Wymień przyczyny eksplozji demograficznej oraz podaj trzy społeczne i trzy ekonomiczne skutki.

3.Wymień przyczyny niskiego przyrostu naturalnego w krajach wysoko rozwiniętych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T12:42:19+01:00
1)- poszukiwanie pracy
- kleski żywiołowe
-susze, głod
- migracje
- poprawienie poziomu życia

2) eksplozja demograficzna- gwałtowny przyrost liczby ludzi
Przyczyny
- rozwoj medycyny
-poprawa higieny
- polepszenie warunków zycia
- spadek śmiertelnosci wsrod niemowlat
-spadek czestotliwosci klesk głodowych
-zwiększenie długości życia ludzi

3) spadek stopy urodzeń żywych (ok. 10 na 1000 mieszkańców) i wzrost stopy zgonów (na 1000 osób przypada ponad 10 zgonów),
- starzenie się społeczeństw – maleje odsetek dzieci i młodzieży, rośnie osób starych
- wydłużającą się średnią długość życia w wyniku rozwoju medycyny, wysokiej jakości opieki lekarskiej,dbałości o środowisko naturalne człowieka,
- mała liczba kobiet w wieku rozrodczym
- wysoki poziom zurbanizowania i większy udział procentowy osób zamieszkałych w miastach, który wpływa na większą dostępność edukacji (lepsze wykształcenie ludności),
- powszechnie akceptowany model małej rodziny (2+1 lub 2+2),
13 1 13