Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T01:50:26+01:00
Statut stowarzyszenia jest to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania organizacji.

W statucie stowarzyszenia powinny być określone w szczególności następujące rzeczy:* nazwa stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

* teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

* cele i sposoby ich realizacji,

* sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

* władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

* sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

* sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

* zasady dokonywania zmian statutu,

* sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

* Zmiany w statucie mogą być dokonywane w Statucie w formie uchwały. Zmiany powinny być zgłaszane do KRS.