1.Uporządkuj jednomian:
3a(-2√2b²) razy ½√3ab razy 4
2.Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne .
(3x²-2y)(2x²+3y)
3.Rozwiąż równanie .
1-(x-1)²=4-x²
4.Liczba 5 razy większa od ilorazu liczby x² przez liczbę y² jest równa .
5.Wyrażenie (x-y)² można zapisać w postaci .
6.Aby zachodziła równość 4a³-12ab+8a²=4a(a²-[ ]+2a)
w kwadrat należy wpisać :
7.Wyrażenie (x-2y)² można zapisać w postaci:
8.Jednomian -6a³b½a²b po uporządkowaniu ma postać:
9.Wyrażenie -5x²(3x-2y) można zapisać w postaci:
10.Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu -m+n+¾m-4n+2 otrzymamy:
11.Po opuszczeniu nawiasu w wyrażeniu -(2x-3y+4) otrzymamy:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T18:05:41+01:00
5. x²-4xy+4y²
9. -15x³+10x²y
11. -2x+3y-4
3 1 3