Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T18:38:13+01:00
SENAT
Do obowiązków senatora w Senacie należą:
1. Złożenie ślubowania senatorskiego.
2. Obecność i czynny udział w pracach Senatu oraz jego organów w tym przynajmniej w jednej komisji stałej
3. Przestrzeganie Regulaminu Senatu.
4. Składanie oświadczeń o stanie majątkowym oraz zgłaszanie informacji do Rejestru Korzyści.
5. Senator bez ważnej przyczyny nie może uchylić się od przyjęcia funkcji w organach Senatu.
Obowiązki senatora poza senatem:
1. Przestrzeganie zasady zakazującej łączenia mandatu przedstawicielskiego ze sprawowaniem określonych stanowisk i funkcji państwowych,
2. Przestrzeganie ograniczonego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej: senator nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia państwowego, komunalnego (a także zarządzać taką działalnością lub być jej przedstawicielem).
3. Informowanie wyborców o swojej pracy oraz działalności organu, do którego został wybrany (przy czym dyżury senatorskie i spotkania środowiskowe nie mogą kolidować z pracami Senatu).
Prawa Senatorów:
1. Prawa senatorów w Senacie:
a) prawo do udziału w pracach Senatu i jego organów (jest to jednocześnie obowiązek senatorów);
b) prawo wybierania i bycia wybieranym do organów Senatu;
c) prawo zrzeszania się w klubach i kołach oraz zespołach senackich lub parlamentarnych.
2. Prawa senatorów poza Senatem:
a) immunitet senatorski, nietykalność;
b) prawo do informacji, do interwencji, do wszechstronnej pomocy ze strony organów rządowych i samorządowych.
3. Uprawnienia socjalne:
a) prawo do uposażenia i do dodatków do uposażenia;
b) prawo do otrzymywania diety parlamentarnej;
c) prawo do diety związanej ze służbowym wyjazdem za granicę;
d) prawo do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych;
e) prawo do odprawy parlamentarnej.
3. Uprawnienia pracownicze:
a) prawo do otrzymania bezpłatnego urlopu w miejscu pracy dla umożliwienia wykonywania mandatu;
b) prawo do zatrudnienia po zakończeniu urlopu bezpłatnego;
c) prawo do świadczeń zdrowotnych.
4. Inne przywileje parlamentarne:
a) prawo do bezpłatnego otrzymywania dzienników urzędowych i innych oficjalnych wydawnictw;
b) prawo do otrzymywania kopert potrzebnych do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu;
c) prawo do bezpłatnych przejazdów publicznymi środkami komunikacji;
d) prawo do otrzymania paszportu dyplomatycznego i legitymacji senatorskiej;
e) prawo do zakwaterowania w Warszawie;
f) prawo do korzystania z samochodów służbowych Kancelarii Senatu;
g) prawo do tworzenia biura senatorskiego oraz do ryczałtu na jego prowadzenie.