Odpowiedzi

2009-11-22T18:34:31+01:00
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.
2. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.
5. Do incjatyw społecznej i obywatelskiej; może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej;
w przypadku organizacji działającej poza szkołą - za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły.
6. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udokumentowana działalność pozaszkolna jest oceniana na równi
z działalnością społeczną w szkole.
7. Reprezentowania szkoły na konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami
i umiejętnościami.
8. Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
9. Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
10. Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności; oceny
z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.
11.Do informacji z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian,
a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
18 2 18
  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T18:41:55+01:00
- bądź zawsze przygotowany na lekcję
- ucz się systematycznie
- szanuj swoich nauczycieli
- z kulturą zwracaj się do swoich kolegów i koleżanek
- nie ściągaj!
- pomagaj kolegom w trudnościach
- nie zapominaj książek
- reprezentuj szkołę do której uczęszczaj przez uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
- pracuj aktywnie na lekcji
- uczęszczaj na zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne
- przestrzegaj kodeksu i regulaminu szkoły
- nie wywyższaj się
- nie zaniedbuj szkoły - dbaj o jej dobre imię, nie psuj przedmiotów użytku szkolnego, dbaj o jej porządek i czystość
- nie stosuj używek
- dbaj o kulturę słowa, nie używaj wulgaryzmów
- dbaj o bezpieczeństwo w szkole
- szanuj zdanie innych, nawet jeśli mają odmienne stanowisko w danej sprawie
- bierz udział w akcjach organizowanych przez szkołę
- ucz się na błędach
12 3 12